داکاربازین

DACARBAZINE

موارد مصرف:

داکاربازین در درمانملانوم بدخیم و لنفومهای هوچکینی بکارمیرود و در درمان سارکومهای بافت نرمتوصیه شده است.

فارماکینتیک:

داکاربازین بمیزان کم ازسد خونی ـ مغزی عبور میکند. متابولیسمدارو کبدی است. نیمه عمر دارو 5 ساعتاست که در عیب کار کبد به 7/2 ساعتمیرسد. 40% داروی تزریق شده طی 6ساعت از کلیهها دفع میشود.

مکانیسم:

داکاربازین در چرخه سلولیبطور غیراختصاصی عمل و ممکن استساخت DNA و RNA را مهار کند.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ در صورت بروز کاهشسلولهای خون درمان را قطع تا میزانلکوسیتها و پلاکتها به مقادیر قابل قبولبرگردد (یک هفته پس از قطع مصرف داروبه مقدار قابل قبول برمیگردد). 2 ـ مواد حاصل از تجزیه محلولداکاربازین (در اثر نور)، ممکن است باعثبروز عوارض جانبی سوزش و درد درناحیه تزریق، تهوع، استفراغ و مسمومیتکبدی شود.

عوارض:

کمخونی، آسیببافتی ودرد ورید محل تزریق، کاهش گلبولهایسفید یا پلاکتهای خون، آنافیلاکسی،مسمومیت کبدی، استئوماتیت، کاهشاشتها و تهوع و استفراغ از عوارض جانبیمهم و نسبتا شایع دارو میباشند. تداخلهای داروئی: مصرف همزمان باداروهای مولد دیسکرازی خونی باعثتشدید عوارض جانبی دارو میشود.مصرف همزمان با داروهای القاکنندهآنزیم کبدی باعث کاهش اثرات لازممیشود.

نکات:

دارو بصورت وریدی وترجیحا انفوزیون وریدی بکار رود.

میزان مصرف:

در ملانوم بدخیم مقدارmg/kg/day 2-4/5 بمدت 10 روز بصورتوریدی هر 28 روز یکبار و یا تاmg/m2/day 250 بمدت 5 روز بصورتوریدی هر 21 روز یکبار مصرف میشود.در لنفومهای هوچکینی، مقدار mg/m2/day150 بصورت وریدی بمدت 5 روز، همراهدیگر داروهای ضد سرطان، که هر 28 روزتکرار میشود و یا تا 375 mg/m2 در روزاول، همراه با دیگر داروهای ضد سرطانهر 15 روز یکبار مصرف میشود. داکاربازین بمیزان mg/m2/day 850بصورت مقدار مصرف واحد هر 21-42روز یکبار نیز مصرف میشود که سمیتخونی قابل ملاحظهای ندارد، اما تهوع واستفراغ شدیدی ممکن است ایجاد نماید.

تداخل داروئی:

اشکال:

Injection: 100 mg, 200 mg