سیکلوفسفامید

CYCLOPHOSPHAMIDE

موارد مصرف:

سیکلوفسفامید در درمانلوسمی لنفوبلاستیک حاد، لوسمیمونوسیتیک حاد، لوسمی میلوژنوس حاد،لوسمی گرانولوسیتیک مزمن،آدنوکارسینومای تخمدان، سرطان پستان،سرطان ریه، سرطان آندومتر،میلوممولتیپل، انواع لنفوما و در تومورویلمز بکار میرود و به عنوان دارویکمکی جهت کاهش فعالیت سیستم ایمنیبدن برای جلوگیری از پس زدن پیوند،سندروم نفروتیک، آرتریت روماتوئید ولوپوس اریتماتوز بکار میرود.

فارماکینتیک:

سیکلوفسفامید بخوبی ازدستگاه گوارش جذب میگردد. به مقدارمحدودی از سد خونی، مغزی عبور میکند.متابولیسم آن کبدی است و پس از آن بهمتابولیتهای فعال تبدیل و نهایتا از طریقکلیه دفع میگردد.

مکانیسم:

یکی از متابولیتهایسیکلوفسفامید همانند داروهای آلکلیهکننده عمل میکند. اثر سلولکش آن عمدتاناشی از ایجاد اتصال بین دو رشتهمولکولی DNA و نیز RNA و همچنین مهارساخت پروتئین است.

موارد منع مصرف:

هشدار:

عوارض:

عوارضی که بطور معمولاین دارو از خود نشان میدهد شامللکوپنی و یا عفونت که معمولا بدون علامتمیباشد. بدلیل اثر کاهنده بر روی غددجنسی احتمال بروز اختلال در دورانقاعدگی وجود دارد که پس از قطع دارورفع میگردد. لکوپنی نیز معمولا 17-21روز پس از قطع دارو بهبود مییابد. تداخلهای داروئی: سیکلو فسفامید اگرهمزمان با آلوپورینول و یا کل شیسیناستفاده شود ممکن است غلظت اسیداوریک خون را بالا ببرد. سیکلوفسفامید درصورت مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد خوراکی، ممکن است فعالیت اینداروها را به علت کاهش ساخت کبدیفاکتورهای پیشانعقادی و تداخل با تشکیلپلاکتها، افزایش دهد. مصرف همزمان سیکلو فسفامید همراهسیتارابین باعث بروز خطر کاردیومیوپاتی میگردد. استفاده همزمان آن باداروهای دیگر مضعف سیستم ایمنی ممکناست به توسعه عفونت و یا سرطانبیانجامد.

نکات:

1 ـ در صورت بروزخونریزی حتما باید دارو قطع گردد. 2 ـ در صورت کاهش لکوسیتها و پلاکتهادارو باید قطع گردد تا سطح خونی آنها بهحد قابل قبولی برسد و سپس میتوان دارورا در صورت لزوم با مقدار کمتری تجویزنمود. 3 ـ بیمار باید برای جلوگیری از خطرعارضه کلیوی ناشی از افزایشاسیداوریک مایعات زیاد مصرف کند. مقدار مصرف خوراکی: بزرگسالان: به عنوان ضد سرطان بهمقدار mg/kg/day 1-5 مصرف میشود.بعنوان کاهنده ایمنی در درمان آرتریتروماتوئید، مقدار mg/kg/day 1/5-2 دارومیتواند تا مقدار mg/kg/day 3 افزایش پیداکند. کودکان: به عنوان ضد نئوپلاسم مقدارشروع mg/kg/day 2-8 در مقادیر منقسمبمدت شش روز یا بیشتر و مقدارنگهدارنده mg/day 2/5 دو بار در هفتهمیباشد. در سندرم نفروتیک به عنوانکاهنده ایمنی mg/kg/day 2/5-3 مصرفمیشود. تزریقی: بزرگسالان: به عنوان ضد سرطان مقدارmg/kg 40-50 طی 2-5 روز تزریقمیشود. مقدار مصرف نگهدارنده آن نیزدر حدود mg/day 10-15 هر 7-10 روز ویا mg/day 3/5 دو بار در هفته بصورتوریدی است. کودکان: بعنوان ضد سرطان مقدارmg/kg/day 2-8 در مقادیر منقسم بمدت 6 روز یا بیشتر تزریق وریدی میشود.مقدار نگهدارنده mg/day 15 - 10 هر 10 - 7 روز یا mg/kg 30 هر 4 - 3 هفتهیکبار یا پس از بازگشت فعالیت مغز استخوان به حالت عادی است.

میزان مصرف:

تداخل داروئی:

اشکال:

Injection: 200mg, 500 mg Tablet: 50 mg