سیس پلاتین

CISPLATIN

موارد مصرف:

سیسپلاتین در درمانکارسینومای مثانه، تخمدان و بیضهمصرف میشود. همچنین این دارو دردرمان کارسینومهای قشر غده فوق کلیه،پستان، رحم، دستگاه گوارش، ریه،پروستات، سرو گردن و تومورهای germcell، نوروبلاستوما و اوستئوسارکومامصرف میشود.

فارماکینتیک:

سیسپلاتین به سرعت ازطریق واکنشهای غیر آنزیمی هیدرولیزمیشود. از سد خونی ـ مغزی براحتیعبور نمیکند. نیمه عمر آن حدود یکساعت است. دفع آن عمدتا کلیوی استولی پلاتین ناشی از هیدرولیز دارو ممکناست تا 4 ماه در بافتها باقی بماند.

مکانیسم:

سیسپلاتین مشابه عواملالکیله کننده عمل میکند و احتمالا از طریقایجاد اتصال بین رشتههای DNA و نیزRNA، در عملکرد آنها تداخل میکند.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ مصرف این دارو در بیمارانمبتلا به نارسائی شنوائی، باید با احتیاطفراوان صورت گیرد. 2 ـ اثرات سوء دارو بر روی شنوائیدرکودکان ممکن است شدیدتر باشد. 3 ـ طی مصرف دارو، ارزیابی نورولوژیکو میزان شنوائی بیمار باید انجام شود.

عوارض:

کم خونی ثانویه، نوتروپنی،ترومبوسیتوپنی، سمیت کلیوی، افزایشاسید اوریک خون یا نفروپاتی ناشی ازاسید اوریک و سمیت شنوائی از عوارضشایع سیسپلاتین هستند. تداخلهای داروئی: مصرف همزمانسیسپلاتین با داروهای سمی برای کلیه یاسیستم شنوائی باعث تشدید عوارضجانبی دارو میشود.

نکات:

1 ـ انفوزیون وریدیمایعات به مقدار زیاد هنگام تجویزسیسپلاتین، باعث کاهش سمیت کلیوی یاشنوائی ناشی از دارو میگردد. همچنینافزایش میزان ادرار قبل و طی درمان بادارو، کمک بسیار زیادی به کاهش عوارضجانبی دارو میکند. 2 ـ انفوزیون آهسته وریدی سیسپلاتینطی 1-5 روز کمتر باعث تهوع و استفراغمیشود، ولی تأثیری روی میزان بروزسمیت کلیوی یا شنوائی ندارد. 3 ـ برای جلوگیری از سمیت کلیویتجمعی، توصیه میشود مصرف مجدددارو حداقل 3-4 هفته بعد از مصرف اولیهصورت گیرد.

میزان مصرف:

در درمان تومورهایمتاستاز یافته بیضه mg/m2 20 در روز بهمدت 5 روز مصرف میشود. در درمانتومورهای متاستاز یافته تخمدان 50 mg/m2 هر 3 هفته یکبار همراه بادوکسوروبیسین یا mg/m2 100 به تنهائیهر 4 هفته یکبار تزریق وریدی میشود. دردرمان سرطان پیشرفته مثانه، مقدارmg/m2 50-70 هر 3-4 هفته ترزیق وریدیمیشود. مقدار مصرف دارو در یک دورهدرمانی نباید از 120 mg/m2 بیشتر شود.

تداخل داروئی:

اشکال:

Injection: 1 mg, 10 mg, 50 mg