کلرامبوسیل

CHLORAMBUCIL

موارد مصرف:

کلرامبوسیل در درمانلوسمی و لنفومهای هوچکینی وغیرهوچکینی مصرف میشود. این دارو بهعنوان کاهنده فعالیت سیستم ایمنی نیزمصرف میشود.

فارماکینتیک:

کلرامبوسیل به خوبی و باسرعت از مجرای گوارش جذب میشود.متابولیسم آن کبدی و نیمه عمر آن تقریبا 5ساعت است. حداکثر غلظت پلاسمایی داروپس از یک ساعت بوجود میآید. اثردرمانی آن معمولا پس از 3-4 هفته ظاهرمیشود. دفع این دارو کلیوی است.

مکانیسم:

کلرامبوسیل بطورغیراختصاصی بر چرخه سلولی تأثیرگذارده و برای سلولهایی که در حال تکثیرنیستند. نیز سمی است.

موارد منع مصرف:

هشدار:

عوارض:

عمدهترین عارضه جانبیکلرامبوسیل تضفیف مغز استخوان است.لکوپنی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی کاهشایمنی، بروز عفونت از عوارض شایع ایندارو هستند.

نکات:

1 ـ مصرف مایعات کافیو یا تجویز آلوپورینول از بروز سمیتکلیوی ناشی از بالا رفتن اسیداوریک دربیماران مبتلا به لوسمی و لنفوم جلوگیریمیکند. 2 ـ در صورت بروز سمیت تنفسی یا ایجادبثورات جلدی شدید لازم است مصرفدارو قطع گردد. 3 ـ با توجه به احتمال بروز تضعیف مغزاستخوان کلرامبوسیل باید به فاصله 4-6هفته از تجویز پرتو درمانی یا سایرداروهای شیمی درمانی مورد مصرفقرار گیرد.

میزان مصرف:

بزرگسالان: درمان لوسمی لنفوسیتیکمزمن، لنفومهای هوچکینی و غیر هوچکینیدر شروع درمان0/1- 0/2mg/kg (معمولا 4تا 10 میلیگرم) یک یا چند بار در روزمصرف میشود. درمان متناوب به فاصلهدو هفته باعث کاهش عوارض خونی دارومیگردد در این صورت مقدار مصرف اولیه0/4 mg/kg میباشد که هر دو هفته یکبار تا0/1 mg/kg قابل افزایش است تا میزان موثریا سمی دارو حاصل شده و به این ترتیبمقدار مصرف دارو تنظیم میگردد. بهعنوان کاهنده ایمنی در درمانسندرم نفروتیک mg/kg 0/2 ـ 0/1 یکبار درروز به مدت 12 ـ 8 هفته مصرف میشود.حداکثر میزان مصرف این دارو 14mg/kgو حداکثر دوره درمان 12 هفته میباشد.برخی از پزشکان میزان مصرف را8/2mg/kg و حداکثر دوره درمان را ششهفته توصیه میکنند. کودکان: در لوسمی لنفوسیتیک مزمن،لنفومهای هوچکینی 0/1-0/2 mg/kg یک یاچند بار در روز مصرف میشود. میزانمصرف به عنوان کاهنده ایمنی در سندرمنفروتیک مشابه مقدار مصرف بزرگسالاناست.

تداخل داروئی:

اشکال:

Tablet: 2 mg