دیمرکاپرول

DIMERCAPROL

موارد مصرف:

این دارو در درمانمسمومیت با آرسنیک، آنتیموان، بیسموت،طلا و جیوه مصرف میشود. این داروهمراه EDTA در درمان مسمومیت حاد باسرب نیز استفاده میگردد. همچنین دردرمان مسمومیت حاد با جیوه درصورتیکه درمان طی 1-2 ساعت بعد ازمسمومیت شروع شود، موثر است.

فارماکینتیک:

بالاترین غلظت پلاسماییدیمرکاپرول نیم تا یک ساعت بعد از تزریقعضلانی آن حاصل میشود. نیمه عمر آنکوتاه است و حداکثر طی 4 ساعتمتابولیزه و دفع میگردد.

مکانیسم:

دیمرکاپرول بواسطه اتصالبه آرسنیک، طلا، سرب و جیوه میتوانددفع آنها را سرعت ببخشد. به دلیل تمایلآرسنیک به دیمرکاپرول، با مصرف ایندارو از وقفه در کار آنزیمهای دارای گروهسولفیدریل، جلوگیری میشود.دیمرکاپرول ممکن است آنزیمهای مهارشده توسط آرسنیک را نیز دوباره فعالکند.

موارد منع مصرف:

1 ـ در بیکفایتی کبدی،به استثنای یرقان ناشی از آرسنیک، نبایدمصرف شود. 2 ـ در بیکفایتی کلیه (مگر در شرایطخاص که در آنصورت دارو باید با احتیاطکامل مصرف گردد) نباید مصرف گردد. 3 ـ در مسمومیت با آهن، کادمیوم وسلنیوم نباید مصرف گردد زیرا کمپلکسدارو و فلز از خود فلز به تنهایی، به ویژهبرای کلیهها سمیتر است.

هشدار:

1 ـ در طول درمان مزمن تب(واکنشی که ظاهرا مخصوص اطفال است)ممکن است در 30 درصد از اطفال بروزکند. 2 ـ در افراد مبتلا به کمبود G6PD با احتیاطمصرف شود. 3 ـ در افراد مسن، دوران بارداری وشیردهی و افزایش فشارخون با احتیاط مصرف شود.

عوارض:

بالا رفتن فشار خون همراه با تاکی کاردی که به مقدار مصرف دارو بستگی دارد از عوارضشایع این دارو است. از عوارض دیگرمیتوان تهوع و استفراغ، سردرد واحساس سوزش در لبها، دهان و گلو،اسپاسم پلکها، ترشح از بینی و دهان،احساس تنگی گلو و سینه، درد شکم، درد وآبسه در محل تزریق، اضطراب، ضعف وبیقراری را نام برد.

نکات:

در طول درمان با ایندارو باید ادرار را قلیایی نگهداشت، زیراکمپلکس دیمرکاپرول و فلز بهراحتی درمحیط اسیدی شکسته میشود. ادرارقلیایی، کلیهها را در مقابل اثرات سمی فلزحفظ میکند.

میزان مصرف:

تزریق دیمرکاپرول بایدبهصورت عمیق و عضلانی باشد و درمانهرچه سریعتر با سایر درمانها و یا بدونآنها آغاز گردد. در مسمومیت خفیف باآرسنیک و طلا، ابتدا 2/5mg/kg چهار باردر روز به مدت 2 روز تزریق میشود وسپس درمان با همین مقدار در روز سوم،دو بار در روز و بعد یک بار در روز تا 10روز ادامه مییابد. در مسمومیت شدید باطلا و یا آرسنیک، ابتدا 3mg/kg هر چهارساعت به مدت 2 روز تزریق میشود وسپس درمان با همین مقدار در روز سوم،چهار بار در روز و سپس یک تا دو بار درروز تا 10 روز، ادامه مییابد. در درمانانسفالوپاتی حاد ناشی از سرب، ابتدا4mg/kg به تنهایی تزریق میشود و بعددرمان با همین مقدار همراه با کلسیمادتاتدیسدیم هر چهار ساعت، ادامهمییابد. در مسمومیتهای با شدت کمتر،مقدار 3mg/kg تجویز میگردد.

تداخل داروئی:

این دارو بافرآوردههای حاوی آهن در صورتی کهبهطور همزمان مصرف گردند، تداخلدارد.

اشکال:

Injection: 300mg/3ml