آمپی سیلین

AMPICILLIN

موارد مصرف:

این دارو در درمانعفونتهای مجاری ادرار، عفونت گوشمیانی، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجمو سوزاک مصرف میشود.

فارماکینتیک:

50 ـ 35 درصد دارو از راهخوراکی جذب میشود و پس از 2 ـ 1/5ساعت غلظت سرمی دارو به اوج میرسد.در تزریق عضلانی 1 ساعت بعد غلظتدارو به اوج میرسد. نیمه عمر دارو 1/5 ـ 1 ساعت است که در صورت عیب کارکلیه تا 19 ساعت هم ممکن است افزایشیابد. 90 ـ 75 درصد دارو بهصورت تغییرنیافته از راه کلیه دفع میشود.

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

در صورت وجودسابقه آلرژیک به پنیسیلینها نبایدمصرف شود.

هشدار:

در بیماران مبتلا به عیب کارکلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمی لنفاتیک مزمن، و سابقه بیماریهایگوارشی بویژه کولیت وابسته به آنتیبیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.

عوارض:

واکنشهای حساسیتیشامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم،شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچارحساسیت مفرط میشوند، با مصرف ایندارو گزارش شده است. همچنین، سایرعوارض جانبی این دارو تهوع، اسهال،بثورات جلدی میباشند.

نکات:

1 ـ آمپیسیلین را باید بامعده خالی مصرف کرد. 2 ـ در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه بهکاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست،مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد. 3 ـ در صورت بروز اسهال، بدون مشورتبا پزشک از مصرف هر گونه داروی ضداسهال باید خودداری کرد. 4 ـ در هنگام مصرف آمپی سیلین، از سایرروشهای جلوگیری از بارداری نیز بایداستفاده نمود. 5 ـ در صورتی که یک نوبت مصرف داروفراموش شود، به محض بیادآوردن آننوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریبازمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد،از مصرف آن نوبت خودداری کرده ومقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابرگردد. مقدار مصرف خوراکی: بزرگسالان: مقدار مصرف این دارو از راهخوراکی 1 ـ 0/25 گرم هر 6 ساعت است کهترجیحا نیم ساعت قبل از غذا باید مصرفشود. در درمان سوزاک 3/5 ـ 2 گرم ازدارو همراه با 1 گرم پروبنسید در یک نوبتمصرف میشود. در درمان عفونت مجاریادرار 500 میلیگرم هر 8 ساعت مصرفمیشود. کودکان: مقدار مصرف در کودکان با سنتا 10 سال نصف مقدار مصرفبزرگسالان است. تزریقی: بزرگسالان: مقدار مصرف آمپیسیلین ازراه تزریق عضلانی یا وریدی یا انفوزیون500 میلیگرم هر 6 ـ 4 ساعت میباشد کهدر درمان مننژیت این مقدار بیشتر خواهدشد. کودکان: مقدار مصرف آمپیسیلین، از راهتزریقی، در کودکان با سن تا 10 سال،نصف مقدار مصرف بزرگسالان میباشد.

میزان مصرف:

تداخل داروئی:

مصرف همزمانآمپیسیلین با داروهای خوراکی جلوگیریکننده از بارداری حاوی استروژن، ممکناست اثر این داروها را کاهش دهد و منجربه بارداری ناخواسته شود. مصرفهمزمان پنی سیلینها با متوترکسات منجربه کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجهمسمومیت با این دارو میشود.

اشکال:

Capsule or Tablet: 250mg, 500mg For Oral Suspension: 125mg/5ml, 250mg/5ml For Injection 250mg, 500mg, 1g (as sodium)