آموکسی سیلین

AMOXICILLIN

موارد مصرف:

این دارو در درمانعفونتهای مجاری ادرار، عفونت گوشمیانی، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجمو سوزاک مصرف میشود. به علاوه، ایندارو در درمان تب تیفوئیدی و نیز درپیشگیری از عفونت دندانی مصرفمیشود.

فارماکینتیک:

90 ـ 75 درصد دارو از راهخوراکی جذب میشود و پس از 2 ـ 1ساعت غلظت سرمی دارو به اوج میرسد.نیمه عمر دارو 1 ساعت است که درصورت عیب کار کلیه ممکن است تا 12ساعت افزایش یابد. 70 ـ 65 درصد داروبهصورت تغییر نیافته از راه کلیه دفعمیشود.

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

در صورت وجودسابقه آلرژیک به پنیسیلینها نبایدمصرف شود.

هشدار:

در بیماران مبتلا به عیب کارکلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار ولوسمی لنفاتیک مزمن و سابقه بیماریهایگوارشی بویژه کولیت وابسته بهآنتیبیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویزشود.

عوارض:

واکنشهای حساسیتیشامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم،شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچارحساسیت مفرط میشوند، با مصرف ایندارو گزارش شده است.

نکات:

1 ـ آموکسیسیلین را میتوان با معده خالی یا پر مصرف کرد. 2 ـ در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازینیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد. 3 ـ در صورت بروز اسهال، بدون مشورتبا پزشک از مصرف هر گونه داروی ضداسهال باید خودداری کرد. 4 ـ در هنگام مصرف آموکسی سیلین ازسایر روشهای جلوگیری از بارداری نیزباید استفاده نمود. 5 ـ در صورتی که یک نوبت مصرف داروفراموش شود، به محض بیادآوردن آننوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریبازمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد،از مصرف آن نوبت خودداری کرده ومقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابرگردد.

میزان مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف این دارو 250میلیگرم هر 8 ساعت میباشد که درعفونتهای شدید این مقدار دو برابرمیشود. در درمان عفونتهای چرکزایشدید یا عود کننده تنفسی، این دارو بهمقدار 3 گرم هر 12 ساعت مصرفمیشود. در درمانهای کوتاه مدت برایآبسه دندان 3 گرم مصرف میشود که درصورت نیاز 8 ساعت بعد تکرار میشود.برای درمان عفونتهای مجاری ادرار، مقدارمصرف آموکسیسیلین 3 گرم است که درصورت نیاز 12 ـ 10 ساعت بعد تکرارمیشود. در درمان سوزاک مقدار مصرفاین دارو 3 گرم در یک نوبت همراه با یکگرم پروبنسید میباشد. کودکان: مقدار مصرف این دارو درکودکان با سن تا 10 سال 125 میلیگرم هر 8 ساعت میباشد که در عفونتهایشدید تا دو برابر افزایش مییابد. این دارودر درمان عفونت گوش میانی در کودکانبا سن 10 ـ 3 سال به مقدار 750 میلیگرمدو بار در روز برای 2 روز مصرفمیشود.

تداخل داروئی:

مصرف همزمانآموکسیسیلین با داروهای خوراکیجلوگیری کننده از بارداری حاویاستروژن ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد و منجربه بارداری ناخواسته شود. مصرف همزمانپنیسیلینها با متوترکسات منجربه کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو میشود.

اشکال:

Capsule : 250mg, 500mg For Oral Suspension: 125mg/5ml, 250mg/5ml