سولفات روی

ZINC SULFATE

موارد مصرف:

سولفات روی بهعنوانمکمل در پیشگیری و درمان کمبود رویمصرف میشود. نیاز به این ماده معدنیدر حالاتی از قبیل سوختگیها، سیروزکبدی، دیابت، بیاشتهایی، گاسترکتومی،اختلالات ژنتیکی، نوزادان نارس،عفونتهای مزمن، بیماریهای روده،بیماری لوزالمعده، بیماری کلیوی،اختلالات پوستی، استرس و ضربه ممکناست افزایش یابد.

فارماکینتیک:

جذب نمکهای روی ازمجرای گوارش ناچیز میباشد. تقریبا20-30 درصد از روی موجود در رژیمغذایی از طریق دوازدهه و ایلئوم جذبمیشود. این عنصر اساسا در گلبولهایقرمز و سفید و همچنین در عضلات،استخوانها، پوست، کلیهها، کبد،لوزالمعده، شبکیه و پروستات ذخیرهمیشود. راه اصلی دفع روی (تقریبا 90درصد) از طریق مدفوع است و میزان کمینیز از راه ادرار و عرق دفع میشود.

مکانیسم:

روی برای حفظ ساختماناسیدهای نوکلئیک، پروتئینها و غشاهایسلولی ضروری است. بهعلاوه، رشدطبیعی و تقسیم سلولی، ترمیم بافتی، بلوغجنسی و دستگاه تولید مثل، عادت بهتاریکی و دید در شب، التیام زخمها، دفاعایمنی بدن، ادراک چشایی و احتمالا بویاییاز اعمال فیزیولوژیک واب زررسته به رویمیباشند.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ در صورتی که بیمار دچارکمبود مس باشد، مصرف روی ممکن استکمبود مس را تشدید کرده یا سطح سرمیآن را کاهش دهد.

عوارض:

مصرف مقادیر زیاد داروندرتا ممکن است باعث بروز مشکلاتگوارشی بهویژه اشکال در هضم و درداپیگاستریک، تهوع و مشکلاتهماتولوژیک شود.

نکات:

1 ـ دارو حداقل یکساعتقبل یا دو ساعت پس از غذا (مگر درصورت تحریک گوارشی) مصرف شود. 2 ـ در صورت لزوم میتوان محتویاتکپسول را روی غذای سرد ریخته ومصرف کرد. 3 ـ از مصرف غذاهای حاوی کلسیم، فسفرو فیتات با این دارو باید خودداری گردد. 4 ـ در صورت ایجاد تهوع، اسهال، بثوراتپوستی، استفراغ شدید، از دست رفتن آببدن و بیقراری، مقدار مصرف دارو بایدکاهش یافته یا تا کنترل علایم فوق مصرفنشود.

میزان مصرف:

بهعنوان مکمل غذایی روزانه25-50 میلیگرم روی (110-220میلیگرم سولفات روی) مصرف میشود.در درمان کمبود روی ابتدا تا mg/day 75روی (درمان کوتاه مدت) تجویز میشود وسپسبرحسب پاسخ بیمار مقدار مصرفدارو کاهش مییابد.

تداخل داروئی:

مقادیر زیاد روی ممکناست جذب مس از طریق روده را مختلنماید. نمکهای روی ممکن است جذبتتراسیکلینها را از طریق ایجاد شلاتهایغیرمحلول کاهش دهند. از اینرو فاصلهزمانی حداقل 2 ساعت بین تجویزمکملهای روی و تتراسیکلینها ضروریمیباشد.

اشکال:

Capsule: 220 mg