ویتامین ب6(پیریدوکسین)

VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HCI)

موارد مصرف:

پیریدوکسین در پیشگیری ودرمان کمبود این ویتامین مصرفمیشود. مقادیر زیاد پیریدوکسین دردرمان بعضی از اختلالات متابولیک، ازقبیل زیادی اکسالات ادرار مصرفمیشود. این دارو همچنین ممکن است درکمخونی سیدروبلاستیک نیز مصرفمیشود. پیریدوکسین برای پایان دادنبهحملات تشنجی و جلوگیری از نوروپاتیناشی از مسمومیت با ایزونیازید مصرفمیشود.

فارماکینتیک:

ویتامینهای گروه B،بهراحتی از مجرای گوارش جذبمیشوند. پیریدوکسین عمدتا از ژژونومجذب میشود. فسفات پیریدوکسال بهطورکامل بهپروتئینهای پلاسما پیوند مییابد،در حالیکه پیریدوکسین بهپروتئینهایپلاسما پیوند نمیشود. پیریدوکسینبهطور عمده در کبد ذخیره میشود.متابولیسم این ویتامین کبدی است و نیمهعمر آن 20ـ 15 روز است. این دارو تقریبابهطور کامل بهصورت متابولیت از طریقکلیه دفع میشود.

مکانیسم:

پیریدوکسین در گویچههایقرمز خون بهفسفات پیریدوکسال تبدیلمیشود که بهعنوان یک کوآنزیم در اعمالمتابولیک گوناگون مؤثر برمصرفپروتئین، کربوهیدرات و چربی عملمیکند. پیریدوکسین در تبدیل تریپتوفانبهنیاسین یا سروتونین، تجزیه گلیکوژن،تبدیل اکسالات بهگلیسین، سنتزگاماآمینوبوتیریک اسید در سیستماعصاب مرکزی نیز دخالت دارد.

موارد منع مصرف:

هشدار:

عوارض:

بامصرف مقادیر بیش ازmg/day 200 بهمدت بیش از 30 روز، ایجادسندرم وابستگی بهویتامین B6گزارششده است.

نکات:

از آنجا که کمبودویتامینهای گروه B بهتنهایی شایع نیست،بهطور معمول ترکیبی از این ویتامینهاتجویز میشود.

میزان مصرف:

خوراکی: بهعنوان مکمل ویتامین در پیشگیری ازکمبود ویتامین، مقدار مصرف توصیه شدهدر روز بهصورت زیر است: شیرخواران و کودکان از بدو تولد تا سن 3 سال 1ـ0/3 میلیگرم، سن 6ـ4 سال 1/1میلیگرم، سن 10ـ7 سال 1/4 میلیگرم،پسران و مردان بالغ 2ـ1/7 میلیگرم،دختران و زنان بالغ 15ـ13 میلیگرم، زنانباردار 2/2 میلیگرم، در دوران شیردهی2/1 میلیگرم. در درمان کمبود ویتامین، مقدار مصرف براساس شدت کمبود تعیینمیشود. تزریقی: برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامینB6، بهعنوان بخشی از تغذیه تام وریدی،مقدار مصرف برحسب نیاز بیمار تعیینمیشود. در درمان سندرم وابستگیبهپیرویدکسین در بزرگسالان، ابتداmg/day 600ـ30 و در شیرخوران ابتدا100ـ10 میلیگرم تزریق عضلانی یاوریدی میشود. در درمان کمبود این ویتامین ناشی از مصرف داروها در بزرگسالان، مقدار 200mg/dayـ50 بهمدت 3 هفتهمصرف میشود که در صورت نیازبامقدار 100mg/dayـ25 درمان ادامهمییابد. در درمان مسمومیت ناشی ازایزونیازید در بزرگسالان ابتدا 4 گرم از راه وریدی تزریق میشود و سپس 1گرم پیریدوکسین هر 30 دقیقه تزریقمیگردد.

تداخل داروئی:

مصرف همزمانویتامین B6 با لوودوپا توصیه نمیشود،زیرا اثر ضدپارکینسون لوودوپا، حتیبامصرف خوراکی 5 میلیگرم ویتامین B6معکوس میشود.

اشکال:

Injection: 100 mg/2 ml, 300 mg/2ml Tablet: 40 mg