کلسیم پانتوتنات

CALCIUMPANTOTHENATE

موارد مصرف:

کلسیم تزریقی برای درمانکمی کلسیم خون در بیماریهائی که نیازبهافزایش سریع غلظت یون کلسیم در سرمدارند، مانند تتانی ناشی از کمی کلسیمخون در نوزادان، تتانی ناشی از کمبودهورمون پاراتیروئید، تتانی ناشی از کمیکلسیم خون بهعلت نیش حشرات یاواکنشهای حساسیتی، نشانههای حاددردهای کولیک ناشی از مسمومیت باسرب، کمبود ویتامین Dو آلکالوز، بمنظورتنظیم الکترولیت، در احیای قلبی بویژه پساز عمل جراحی قلب باز، بمنظور تقویتقدرت انقباضی میوکارد پس از خاتمهفیبریلاسیون دهلیزی و بطنی یا زمانی کهپاسخ کافی به اپینفرین تزریقی وجودندارد، بمنظور کاهش یا برطرف نمودناثرات مضعف قلبی ناشی از زیادی پتاسیمخون و همچنین بعنوان پادزهر در درمانمسمومیت با منیزیم مصرف میشود.فرآوردههای خوراکی حاوی کلسیمبمنظور جبران کمی کلسیم در بیماریهاییمانند کم کاری مزمن پاراتیروئید، نرمیاستخوان، راشیتیسم و کمی ثانویه کلسیمخون پس از مصرف داروهای ضدتشنجمصرف میشوند. اگر کمی مزمن کلسیمخون ناشی از کمبود ویتامین D باشد،املاح کلسیم خوراکی ممکن است همزمانبا مشتقات ویتامین Dمصرف شوند. املاحخوراکی کلسیم بعنوان مکمل غذائی درافرادی که مقادیر کافی کلسیم دریافتنمیکنند و همچنین بعنوان داروی کمکیبرای پیشگیری و درمان پوکی استخوانمصرف میشوند.

فارماکینتیک:

تقریبا 30 ـ 20 درصدکلسیم در روده کوچک جذب میشود. کهاین امر بهحضور متابولیتهای ویتامین D، pHروده و فاکتورهای رژیم غذائی مانندپیوند کلسیم به فیتاتها و فیبرها بستگیدارد. جذب کلسیم در صورت وجود کمبودکلسیم یا در بیمارانی که رژیمغذایی باکلسیم کم دریافت میکنند، افزایش یافته ودر بیماران مبتلا بهفقدان یا کمبود اسیدمعده کاهش مییابد. پیوند کلسیم بهپروتئین پلاسما تقریبا 45 درصد است. 20درصد کلسیم از راه کلیه و 80 درصد آن ازراه مدفوع دفع میشود.

مکانیسم:

کلسیم برای عملکرد صحیحدستگاه عصبی، عضلانی و اسکلتیضروری است. کلسیم در عملکرد طبیعیقلب، کلیه، تنفس، انعقاد خون و نفوذپذیریمویرگها و غشاء سلولی، نقش مهمی را ایفامیکند. کلسیم همچنین بهتنظیم آزادسازی وذخیره ناقلهای عصبی و هورمونها، برداشتو اتصال اسیدهای آمینه، جذب ویتامین B12و ترشح گاسترین کمک میکند.

موارد منع مصرف:

فرآوردههای حاویکلسیم در زیادی اولیه یا ثانویه کلسیمخون، افزایش کلسیم ادرار، سنگهایکلسیمی در کلیه، سارکوئیدوز ومسمومیت با دیژیتال نباید مصرف شود.

هشدار:

فرآوردههای حاوی کلسیم درموارد دهیدراسیون یا عدم تعادل سایرالکترولیتها، سابقه سنگهای کلیوی، عیبمزمن کار کلیه، عیب کار قلب وفیبریلاسیون بطنی در طول احیای قلب بااحتیاط مصرف شوند.

عوارض:

اختلالات خفیف گوارشیبامصرف خوراکی و برادیکاردی، آریتمیو تحریک پس از تزریق وریدی از عوارضجانبی مهم املاح کلسیم میباشند. کاهشفشارخون برافروختگی یا احساس گرما،ضربان نامنظم قلب، تهوع یا استفراغ،قرمزی پوست، درد یا سوزش در محلتزریق، تعریق، گزگز و کاهش فشارخون باتزریق املاح کلسیم گزارش شده است.

نکات:

1 ـ قرصها باید 1/5ـ1ساعت پس از غذا مصرف شوند. 2 ـ در صورت امکان، از مصرف این داروهاطی 2ـ1 ساعت پس از مصرف سایرداروهای خوراکی باید خودداری شود. 3 ـ از مصرف همزمان سایر فرآوردههایحاوی کلسیم، فسفات، منیزیم یا ویتامین Dباید خودداری شود. 4 ـ از مصرف همزمان فرآوردههایخوراکی این داروها با موادغذایی حاویفیبر و غلات باید خودداری شود. 5 ـ بمنظور تامین نیاز روزانه به کلسیم،رژیمغذایی مناسب بر مصرف فرآوردههایحاوی کلسیم ترجیح داده شود. 6 ـ در صورت نیاز، مصرف ویتامین Dبمیزان کافی و قرارگرفتن در معرض نورخورشید بمنظور افزایش جذب کلسیمتوصیه میشود. 7 ـ بمنظور جلوگیری از افزایش غلظتکلسیم در خون و ایست قلبی، دارو باید بهآهستگی تزریق وریدی شود. 8 ـ بروز عوارض جانبی اغلب بعلت تزریقسریع وریدی است. با ظهور اختلالات دردالکتروکاردیوگرام و اظهار ناراحتی ازسوی بیمار، تزریق دارو باید بطور موقتقطع شود و پس از طبیعی شدن امواج ورفع ناراحتی بیمار، ادامه یابد.

میزان مصرف:

مقدار مصرف مجاز کلسیم در روزبهترتیب زیر میباشد: شیرخواران و کودکان باسن کمتر از 3سال: 800ـ400 میلیگرم، کودکان بین10ـ4 سال: 800 میلیگرم، نوجوانان وبزرگسالان: 1200ـ800 میلیگرم، زنانباردار و شیرده: 1200 میلیگرم. خوراکی: برای پیشگیری از کمی کلسیم خون از راهخوراکی، مقادیر فوق مورد استفاده قرارمیگیرد. بعنوان درمان کمی کلسیم خون،مقدار مصرف براساس شدت کمبودکلسیم در هر بیمار توسط پزشک بایدتعیین شود. تزریقی: برای پیشگیری از کمی کلسیم خون، مقدارمصرف براساس نیاز بیمار تعیین وانفوزیون وریدی میشود. در درمان کمیکلسیم خون و تامین الکترولیت حدود 1گرم گلوکونات کلسیم بطور آهسته وباسرعت حداکثر تا 5 میلیلیتر در دقیقهتزریق وریدی میشود و در صورت نیاز،تا زمانی که تتانی کنترل شود، مصرف آنرا میتوان تکرار نمود. بعنوان پائینآورنده پتاسیم یا منیزیمخون، مقدار 2ـ1 گرم بطور آهسته و باسرعت حداکثر تا 5 میلیلیتر در دقیقهتزریق وریدی میشود. در طول درمان،مقدار مصرف دارو باید براساس پیگیریمنظم وضعیت بیمار توسطالکتروکاردیوگرام تنظیم شود.

تداخل داروئی:

مصرف همزمان سایرفرآوردههای حاوی کلسیم با این داروهاممکن است سبب افزایش غلظت کلسیم سرم،بویژه در بیماران مبتلا بهعیب کار کلیه شود.مصرف همزمان املاح تزریقی کلسیم بادیگوگسین ممکن است خطر بروز آریتمیقلبی را افزایش دهد. املاح تزریقی کلسیمممکن است اثرات سولفات منیزیم تزریقی راخنثی نمایند. همچنین در صورت مخلوطنمودن ملح کلسیم با سولفات منیزیم، امکانرسوب سولفات کلسیم وجود دارد. فراهمیزیستی فنی توئین و کلسیم بعلت تشکیلتشکیل احتمالی یک کمپلکس غیرقابل جذبکاهش مییابد. جذب تتراسیکلینهایخوراکی بعلت تشکیل کمپلکسهای غیرقابلجذب و افزایش pHداخل معده، ممکن استکاهش یابد.

اشکال:

Effervescent Tablet: 1500 mg Ca2+ Injection: 10% Tablet: Calcium 500 mg + Vit D 200 IU