سرماخوردگی بزرگسالان

ADULT COLD

موارد مصرف:

این دارو برای تخفیف علائمسرماخوردگی و آنفلونزا، سینوزیت، تبیونجه و یا عوارض آلرژیک قسمت فوقانیدستگاه تنفسی مانند احتقانبینی، عطسه،آبریزش از بینی، تب و سردرد بکارمیرود.

فارماکینتیک:

این دارو از مجرای گوارشبهخوبی جذب میشود. طول اثر آن حدود4ـ3 ساعت میباشد.

مکانیسم:

این دارو حاوی استامینوفن،فنیلافرین و کلرفنیرآمین میباشد و اثراتضد درد، منقبضکننده عروق وآنتیهیستامین دارد.

موارد منع مصرف:

در کودکان کمتر از 6سال نباید مصرف گردد.

هشدار:

1 ـ بهدلیل وجود استامینوفن دراین دارو در موارد عیب شدید کار کبد بااحتیاط مصرف گردد. 2 ـ در زیادی فشارخون و یا استعدادابتلای بهاحتباس ادرار با احتیاط استفاده گردد.

عوارض:

اسهال، کاهش اشتها، تهوعیا استفراغ، درد یا کرامپ معده و افزایشغیرعادی تعریق از عوارض مصرف بیشاز حد استامینوفن است. احتمال غلیظ شدنترشحات ریوی بهدلیل عوارضآنتیکلینرژیک وجود دارد.

نکات:

1 ـ بامصرف مقادیر زیادممکن است عصبانیت، سرگیجه یا بیخوابیبروز کند. 2 ـ اگر علائم بیماری طی یک هفته بهبودنیافت و یا با تب بالا همراه شد، مصرفدارو باید قطع و بهپزشک مراجعه شود. 3 ـ برای کاهش عوارض گوارشی باغذامصرف شود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: هر 6ـ4 ساعت یک تا دو قرصمصرف میشود ولی کل مقدار از 12 قرصدر هر شبانهروز بیشتر نشود. کودکان: در کودکان 12ـ6 سال هر 6ـ4ساعت یک قرص مصرف شود و کل مقدارمصرف در شبانهروز از 6 قرص تجاوزنکند.

تداخل داروئی:

احتمال سمیت دارو درمصرف همزمان باسایر داروهای سمیبرای کبد و القاءکننده آنزیمی افزایشمییابد. مصرف همزمان و طولانی باسایرداروهای ضدالتهاب غیراستروئیدیاحتمال بروز نکروز کلیوی را افزایشمیدهد. این دارو همچنین با داروهایمضعف CNS، مهارکنندههای مونوآمیناکسیداز، داروهای ضدافسردگی سهحلقهای، داروهای ضد موسکارینی، وپایین آورندههای فشارخون تداخل دارد.

اشکال:

Tablet: Acetaminophen 325 mg + Phenylephrine HCI 5 mg + Chlorpheniramine 2 mg