سفالوتین

CEPHALOTHIN

موارد مصرف:

این دارو در درمانعفونتهای ناشی از باکتریهای گرم مثبتو گرم منفی حساس به دارو از جمله عفونتاستخوان و مفاصل، آندوکاردیتباکتریایی، پنومونی باکتریایی، سپتی سمیباکتریایی، عفونتهای پوستی و بافتهاینرم و عفونتهای مجاری ادرار و همچنینبرای پیشگیری از عفونت قبل از اعمالجراحی مصرف میشود.

فارماکینتیک:

غلظت سرمی دارو 0/5ساعت بعد از تزریق عضلانی به اوج خودمیرسد. نیمه عمر دارو 1 ـ 0/5 ساعتاست که در صورت عیب کار کلیه ممکناست تا 18 ساعت نیز افزایش یابد. 70 ـ 60درصد از طریق کلیه و از راه ترشح توبولیدفع میشود.

مکانیسم:

موارد منع مصرف:

در صورت وجودسابقه حساسیت مفرط بهسفالوسپورینهایا پنی سیلینها و مشتقات آنها،پنیسیلامین بیماری پورفیری، نبایدمصرف شود.

هشدار:

1 ـ در صورت وجود سابقهحساسیت به پنیسیلینها، باید با احتیاطفراوان مصرف شود. 2 ـ این دارو ممکن است موجب ایجاد پاسخمثبت کاذب در آزمون کومبس و قند ادرارشود. 3 ـ کاهش مقدار مصرف دارو در بیمارانمبتلا به عیب کار کلیه ضروری است. 4 ـ این دارو ممکن است سبب بروز کولیتپسودوممبران شود.

عوارض:

واکنشهای آلرژیک شاملکهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیتمفرط شامل شوک آنافیلاکتیک، تهوع،استفراغ و اسهال و علائم مربوط به کولیتپسودوممبران با مصرف این دارو گزارششده است.

نکات:

1 ـ مخلوط کردنسفالوتین با سایر داروها (بویژهآمینوگلیکوزیدها) در یک محلول توصیهنمیشود. 2 ـ در صورت فراموش کردن یک نوبتمصرف دارو، به محض بیادآوردن دارو راباید مصرف کرد. ولی اگر تقریبا زمانمصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، ازمصرف نوبت فراموش شده بایدخودداری شود و مقدار مصرف بعدی نیزدو برابر نگردد. 3 ـ در صورت بروز اسهال شدید، قبل ازمصرف هر گونه داروی ضد اسهال باید باپزشک مشورت شود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: در پنومونی و عفونت مجاریادراری، 500 میلی گرم هر 6 ساعت تزریقعضلانی یا وریدی میشود. در پیشگیریاز عفونت پس از جراحی، 2 گرم 1 ـ 0/5ساعت قبل از شروع جراحی، 2 گرم درطول جراحی و 2 گرم هر 6 ساعت پس ازجراحی به مدت حداکثر 48 ساعت از راهوریدی تزریق میشود. در سایر عفونتها،500 میلی گرم تا 2 گرم هر 6 ـ 4 ساعتتزریق عضلانی یا وریدی میشود. کودکان: در عفونتهای باکتریایی،26/6mg/kg ـ 13/3 هر 4 ساعت یا40mg/kg ـ 20 هر 6 ساعت تزریق عضلانییا وریدی میشود.

تداخل داروئی:

در صورت مصرفهمزمان سفالوسپورینها باآمینوگلیکوزیدها، وانکومایسین یاآمفوتریسین خطر بروز مسمومیت کلیویافزایش مییابد. مصرف همزماندیورتیکهای گروه لوپ با سفالوتین خطربروز مسمومیت کلیوی ناشی از سفالوتینرا افزایش میدهد. پروبنسید دفعسفالوسپورینها از توبولهای کلیوی راکاهش داده و لذا سبب افزایش غلظتسرمی سفالوسپورینها و در نتیجه احتمالبروز مسمومیت میشود. اثر ضد انعقادیوارفارین در صورت مصرف همزمان بااین داروها ممکن است افزایش یابد.

اشکال:

For Injection: 1 g (as sodium)