اشک مصنوعی

ARTIFICIAL TEAR

موارد مصرف:

این فرآورده در مواردیمانند کمبود اشک، اختلال در ترشح طبیعیموکوس، خشکی چشم در بیماریهایینظیر التهاب خشک قرنیه و ملتحمه مصرفمیشود.

فارماکینتیک:

مکانیسم:

اشک مصنوعی ثبات وضخامت لایه اشکی جلوی قرنیه را زیاد وزمان از بین رفتن این لایه را طولانیمیکند. همچنین این فرآورده موجبمرطوب ماندن قرنیه و چشم میگردد.

موارد منع مصرف:

هشدار:

در صورت بروز حساسیت بهاین فرآورده، مصرف آن باید قطع گردد.

عوارض:

بهندرت تحریک چشم،تاری دید یا چسبندگی پلکها با مصرف اینفرآورده ممکن است دیده شود.

نکات:

1 ـ مصرف بیش از 3 روز، تنها با تجویز پزشک توصیهمیشود. 2 ـ در صورت استفاده از لنز تماسی هنگاممصرف فرآورده باید مراقب بود تا لنز ازچشم خارج نشود.

میزان مصرف:

در بزرگسالان و کودکان یکقطره از محلول 3 یا 4 بار در روز در چشمچکانده شود.

تداخل داروئی:

اشکال:

Drops: 0.5%