آسیکلوویر چشمی

ACICLOVIR (Ophthalmic)

موارد مصرف:

پماد چشمی آسیکلوویر دردرمان التهاب قرنیه ناشی از ویروستبخال (HSV) مصرف میشود.

فارماکینتیک:

آسیکلوویر به سرعت ازطریق بافت پوششی قرنیه و بافت سطحیچشم جذب میشود. غلظت این دارو درمایع زلالیه به حد لازم برای اثرضدویروسی میرسد. پس از مصرفآسیکلوویر در چشم مقدار آن در خونقابل اندازهگیری نیست ولی ممکن است درمقادیر بسیار ناچیز در ادرار یافت شود.

مکانیسم:

آسیکلوویر از طریق مهارساخت DNA ویروس عمل میکند.

موارد منع مصرف:

هشدار:

عوارض:

آسیب سطحی قرنیه همراهبا نقطهدار شدن آن عارضهای است که پساز قطع مصرف دارو بهبود مییابد.

نکات:

1 ـ دوره درمان را بایدکامل کرد.

میزان مصرف:

در بزرگسالان و کودکان، بهمیزان 1 سانتیمتر از پماد را 5 بار در روز(تقریبا هر 4 ساعت یکبار) در فضایملتحمه پلک پایین قرار میدهند. درمان راباید برای حداقل 3 روز پس از بهبود کاملعلائم ادامه داد.

تداخل داروئی:

اشکال:

Ointment: 3%