کنتراسپتیو اچ دی

CONTRACEPTIVE HD

موارد مصرف:

این دارو عمدتا به منظورجلوگیری از بارداری بهکار میرود ولی درپیشگیری از بروز سرطان تخمدان یاآندومتر، کاهش کیستهای تخمدانی،بیماری خوشخیم فیبروکیستیک پستان،منظم ساختن سیکل قاعدگی، کاهش حجمخون قاعدگی، کاهش فشارهای روحی قبلاز قاعدگی و کاهش تعداد دفعات قاعدگیدردناک نیز مفید میباشد.

فارماکینتیک:

این ترکیب بخوبی از راهخوراکی جذب شده، ترکیبات استروژنی وپروژستینی موجود در آن عمدتا در کبدمتابولیزه و از طریق ادرار دفع میگردند.نیمه عمر لوونورژسترل حدود 16 ساعتو در مورد اتینیل استرادیول 13-27ساعت میباشد.

مکانیسم:

ترکیبات استروژنی (اتینیلاسترادیول) و پروژستینی(لوونورژسترل) موجود در این فرآورده بامهار ترشح LH و FSH و حذف پیک LHدرمیانه سیکل، سطوح استروئیدهای اندوژنرا کاهش داده و مانع رهاشدن تخمکمیگردند. در ضمن مانع لانهگزینی تخمکو انتقال تخمک بارور شده در لولههایرحمی میگردند. در عین حال با تغییرضخامت مخاط گردن رحم، عبور اسپرم راناممکن میسازند.

موارد منع مصرف:

این دارو در صورتوجود یا سابقه بیماریهایترومبوآمبولیک، بیماریهای عروقی مغز،سکته قلبی، بیماری شریان کرونر، بالابودن مادرزادی چربیهای خون، سرطانپستان شناخته شده یا قابل پیشبینی،سرطان دستگاه تناسلی زنانه و یا سایرسرطانهای وابسته به هورمون،خونریزی مهبلی تشخیص داده نشده یاغیرعادی، تومورهای کبدی و نارساییعملکرد کبد نباید مصرف شود.

هشدار:

1 ـ در مواردی مانند سردردهایمیگرنی، زیادی فشار خون، دیابت، سابقهیرقان انسدادی در دوران بارداری یا هنگاممصرف قبلی این داروها و بیماریهایصفراوی و نیز خانمهای جوان زیر 20سال و یا کسانی که میخواهند به مدتطولانی قبل از نخستین بارداری از اینداروها استفاده کنند، توصیه نمیشود. 2 ـ مصرف این فرآورده به مدت طولانیدر سنین زیر 45 سال، احتمالا خطر بروزسرطان پستان را افزایش میدهد. 3 ـ با مصرف این فرآورده، احتمال بروززیادی فشار خون وجود دارد. 4 ـ استفاده از این دارو، ممکن است تستتحمل گلوگز را تغییر دهد. 5 ـ این دارو ممکن است نتایج آزمایشگاهیمربوط به ارزیابی هورمونهای تیروئید،گلوکوکورتیکوئیدها و هورمونهایجنسی را دچار تغییر سازد. 6 ـ در صورت نیاز به جراحی به دلیلامکان بروز ترومبوآمبولیسم پس ازجراحی، بهتر است مصرف این فرآوردهچند هفته یا چند ماه قبل از جراحی قطعشود. 7 ـ در افراد با سابقه ابتلاء به دیابت ناشیاز حاملگی و یا فیبروئیدهای رحمی بااحتیاط مصرف شود. 8 ـ در صورت استفراغ یا اسهال شدید بهدلیل کاهش جذب گوارشی دارو و احتمالکاهش اثربخشی آن بهتر است در طولمدت بیماری و تا یک هفته پس از قطع آن، ازیک روش دیگر جلوگیری از بارداری نیزاستفاده شود.

عوارض:

بروز ترومبوآمبولیسموریدی، زیادی فشار خون، بروز لکههایقهوهای یا بیرنگ در پوست بدن، ورم وافزایش حساسیت پستانها، افزایش شیوعبیماریهای صفراوی و تشکیل سنگ کیسهصفرا، تهوع، استفراغ، سردرد ملایم یاسردردهای میگرنی شدید، افزایش وزن،خونریزیها نامنظم طی سیکل قاعدگی،آکنه و پرمویی از عوارض جانبی این داروهستند.

نکات:

1 ـ در صورت مصرفهمزمان داروهائی که متابولیسم این دارورا تسریع مینمایند مصرف این دارو نسبتبه سایر قرصهای خوراکی ضدبارداریارجحیت دارد. 2 ـ مصرف دارو در هنگام شب و قبل از خواب، از عوارض گوارشی دارومیکاهد. 3 ـ قرصها باید هر روز، در ساعت معینمصرف شوند. در صورت فراموش کردنیک نوبت مصرف، به محض بهخاطرآوردن مصرف شود. در غیر اینصورتدر نوبت بعدی 2 قرص مصرف گردد. درصورت فراموش نمودن مصرف قرصهادر 2 روز متوالی، باید در 2 روز بعدی، هرروز 2 قرص و از روز سوم، طبق روالعادی مصرف شود. در صورت فراموششدن مصرف قرصها، بیش از 3 روزمتوالی، باید از سایر روشهای جلوگیریاز بارداری استفاده کرد تا در دوره بعدیسیکل، مصرف قرصها مجددا بهطورمنظم شروع شود. 4 ـ در صورت انجام اعمال جراحی درافرادی که ار این دارو استفاده مینمایند،بایستی بیمار را از نظر تغییرات میزانانعقاد خون تحت کنترل قرار داد. 5 ـ در صورت نیاز به تغییر این قرصها بهانواع دیگر قرصهای ضدبارداری، بایدمصرف قرصهای جدید بلافاصله پس ازمصرف آخرین قرص سری قبل، شروعشود. 6 ـ در صورت نیاز به جایگزینی اینقرصها، با فرآوردههایی که حاویپروژستین تنها هستند، مصرف این داروباید از اولین روز خونریزی سیکل ماهیانهشروع شود.

میزان مصرف:

مصرف قرصها از اولینروز سیکل ماهیانه روزانه یک قرص،بهمدت 21 روز توصیه میشود. پس از یکهفته وقفه، مجددا مصرف بسته جدیدقرصها آغاز میشود.

تداخل داروئی:

برخی از ترکیباتضدباکتری مثل ریفامپین و آنتیبیوتیکهایوسیعالطیف مانند آمپیسیلین وتتراسیکلینها، ترکیبات ضدصرع مانندکاربامازپین، فنوباربیتال، فنیتوئین وپیریمیدون، ترکیبات ضدقارچ مانندگریزئوفولوین موجب افزایش متابولیسمقرصهای خوراکی ضدبارداری میگردندولی اثربخشی این فرآورده چندان تغییرنمییابد. این دارو با اثر ضدانعقاد داروهایضدانعقاد خوراکی مثل وارفارین، مقابلهمیکند. غلظت پلاسمایی سیکلوسپوریننیز در تجویز همزمان با این دارو، افزایشمییابد.

اشکال:

Coated Tablets: Ethinyl Estradiol 0.05 mg+ Levonorgestrel 0.25 mg