آلوپورینول

ALLOPURINOL

موارد مصرف:

آلوپورینول برای پیشگیریاز نقرس و سنگهای کلیوی با منشا اسیداوریک تجویز میشود.

فارماکینتیک:

از راه خوراکی 80 درصددارو جذب میشود. آلوپورینول شبیهاسید اوریک توسط آنزیم گزانتین اکسیدازمتابولیزه میشود که متابولیت آن>آلوزانتین

مکانیسم:

این دارو بامهار آنزیم گزانتیناکسیداز تولید اسیداوریک را کاهشمیدهد. باکاهش غلظت سرمی و ادراریاسید اوریک، رسوب اورات کاهش مییابدو از بروز یا پیشرفت آرتریت نقرسی ونفروپاتی ناشی از اسید اوریک جلوگیریمیکند.

موارد منع مصرف:

این دارو برای درمانحمله نقرسی و زیادی بدون علامت اسیداوریک خون نباید مصرف شود.

هشدار:

1 ـ درمان با آلوپورینول هنگامیشروع شود که حمله حاد نقرسی خاتمهیافته است. 2 ـ در نارسایی کبد و کلیه بااحتیاطمصرف شود.

عوارض:

بثورات جلدی، اختلالاتگوارشی، ندرتا سرگیجه، سردرد،خوابآلودگی، اختلال چشایی، زیادیفشار خون، ریزش مو، سمیت کبدی،پارستزی و نوروپاتی، علائم شبه سندرماستیون ـ جانسون از عوارض جانبی داروهستند. تداخلهای داروئی: در مصرف همزمان ایندارو با کاپتوپریل، خطر مسمومیت باکاپتوپریل بهخصوص در صورتنارسایی کلیوی، افزایش مییابد. اثروارفارین و نیز غلظت پلاسماییسیکلوسپورین در مصرف همزمان باایندارو، احتمالا افزایش مییابند. مصرفهمزمان آلوپورینول با آزاتیوپرین ومرکاپتوپورین، موجب افزایش اثرات وسمیت این دو دارو میگردد.

نکات:

1 ـ در صورت بروزبثورات جلدی، مصرف دارو قطع شود. اگربثورات خفیف بودند میتوان بااحتیاطمصرف دارو را دوباره شروع کرد ولی اگربامصرف مجدد دارو بثورات جلدی بروزکرد، بلافاصله مصرف دارو قطع شود. 2 ـ بهدلیل طولانی بودن نیمهعمر متابولیتآلوپورینول، مصرف یکبار در روز آنکفایت میکند. اما مقادیر مصرف بیش ازmg/day 300 باید بهصورت منقسممصرف شود. 3 ـ تاحداقل یک ماه پس از تصحیح زیادیاسید اوریک خون باید کلشیسین یاNSAID (بهغیر از اسید استیل سالیسیلیکو سالیسیلاتها) برای پیشگیری از حملاتآرتریتی تجویز شود. 4 ـ در طول مصرف این دارو باید مایعاتبهمیزان کافی (2 لیتر در روز) مصرفشود. 5 ـ در بیماران سرطانی در صورتیکهمصرف آلوپورینول مورد نیاز باشد، بایدقبل از تجویز داروی ضدسرطان، مصرفآلوپورینول آغاز شود. 6 ـ در صورت مصرف همزمانآلوپورینول با مرکاپتوپورین یاآزاتیوپرین، توصیه میشود که مقدارمصرف آزاتیوپرین و مرکاپتوپورین به1/3 تا 1/4 مقدار مصرف معمول کاهشداده شود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: ابتدا 100 میلیگرم یکبار درروز پس از غذا تجویز میشود. سپس طی3ـ1 هفته، براساس غلظت پلاسمایی یاادراری اسیداوریک، بهتدریج تا حدودmg/day 300 افزایش مییابد. مقدارمصرف معمول نگهدارنده 600 ـ 200میلیگرم و در شرایط حاد 900 ـ 700میلیگرم در روز است. مقادیر بیش از 300میلی گرم در روز به صورت منقسم تجویزمیشود. کودکان: در نئوپلاسم و اختلالات آنزیمی،روزانه mg/kg 20 ـ 10 یا 400mg/dayـ 100تجویز میگردد.

تداخل داروئی:

اشکال:

Tablet: 100 mg, 300 mg