کلستیرامین

CHOLESTYRAMINE

موارد مصرف:

این دارو در درمان زیادیکلسترول و LDL خون در بیمارانی که بهدرمان با رژیم غذایی یا سایر روشها پاسخکافی ندادهاند، مصرف میشود. این داروهمچنین برای پیشگیری اولیه بیماریکرونر قلب در مردان با سن 35-59 سالکه مبتلا به زیادی اولیه کلسترول خونبوده و به درمان با رژیم غذایی یا سایرروشها پاسخ کافی ندادهاند، در درمانخارش همراه با توقف نسبی صفرا وسیروز اولیه صفراوی و اسهال ناشی ازبیماری کرون یا واگوتومی یا پرتوهایمصرف میشود.

فارماکینتیک:

این دارو از مجرای گوارشجذب نمیشود. معمولا طی 1-2 هفته پساز شروع درمان، کلستیرامین موجبکاهش غلظت پلاسمایی کلسترول میشود.بهبود خارش ناشی از توقف صفرا معمولاطی 1-3 هفته پس از شروع درمان دیدهمیشود. پس از قطع مصرف کلستیرامین،غلظت کلسترول در حدود 2-4 هفته بهمیزان اولیه برگشته و خارش ناشی ازتوقف صفرا نیز طی 1-2 هفته بعد از قطعمصرف دارو، مجددا ایجاد میشود.

مکانیسم:

کلستیرامین یک رزینتعویضکننده آنیون است که از طریق پیوندبا اسیدهای صفراوی و ممانعت از بازجذب آنها تبدیل کلسترول به اسیدهایصفراوی در کبد را تسریع میکند.کلستیرامین بهطور قابل توجهی میزانکلسترول ـ LDL را کاهش میدهد، ولیمیتواند زیادی تریگلیسرید خون راتشدید نماید. کاهش اسیدهای صفراویسرم و متعاقب آن کاهش اسیدهایصفراوی اضافی که در بافت پوسترسوب نمودهاند، ممکن است منجر بهکاهش خارش گردد.

موارد منع مصرف:

این دارو در توقف کاملجریان صفرا نباید مصرف شود.

هشدار:

1 ـ مصرف همزمان ویتامینهایمحلول در چربی و اسیدفولیک ممکن استبا مصرف مقادیر زیاد این دارو، بهویژه درکودکان ضروری باشد. 2 ـ این دارو در صورت وجود یبوست وفنیلکتونوری باید با احتیاط مصرف شود. 3 ـ مصرف این دارو در کودکان با سنکمتر از 10 سال باید با احتیاط صورتگیرد، زیرا کلسترول برای نمو طبیعیکودکان ضروری است. 4 ـ این دارو برای سالخوردگان (بالای 60سال) که احتمال بروز عوارض جانبیگوارشی و تغذیهای ناشی از این دارو درآنها بیشتر میباشد، باید با احتیاط تجویزشود.

عوارض:

تهوع و استفراغ، یبوست یااسهال، سوزش سردل، نفخ و ناراحتیشکم با مصرف این دارو گزارششدهاست. تداخلهای داروئی: مصرف همزمانداروهای ضدانعقاد خوراکی با این داروممکن است با تخلیه ویتامین K از بدن سبب افزایش قابل ملاحظه اثر داروهایضدانعقاد گردد. از طرفی، کلستیرامینممکن است از طریق پیوند به داروهایضدانعقاد در مجرای گوارشی، سببکاهش اثرات آنها گردد. کلستیرامینمیتواند سبب کاهش نیمه عمر دیگوکسینگردد. مصرف همزمان این دارو با اشکالخوراکی تتراسیکلین، مدرهای تیازیدی،پروپرانولول، هورمونهای تیروئید و وانکومایسین خوراکی ممکن است منجربه پیوند کلستیرامین به این داروها وکاهش جذب آنها گردد.

نکات:

1 ـ بدون مشورت باپزشک، از مصرف سایر داروها بایدخودداری شود. 2 ـ قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشکمشورت شود، زیرا ممکن است غلظتچربی در خون به میزان قابل توجهیافزایش یابد. 3 ـ برای درمان زیادی چربی خون، کنترلرژیم غذایی از اهمیت بیشتری برخورداراست. 4 ـ قبل از مصرف، بهتر است دارو را بایدمایعات مخلوط کرد به این ترتیب که داروبه مایع افزوده و 2 ـ 1 دقیقه صبر شود وپس از هم زدن، مصرف کرده، علاوه بر آبمیتوان از شیر، سوپ رقیق یا آب میوهاستفاده کرد. 5 ـ در صورت ضرورت مصرف سایرداروها، باید آنها را یک ساعت قبل یا 6 ـ 4 ساعت بعد از کلستیرامین مصرفنمود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: ابتدا 4 گرم 1 یا 2 بار در روزقبل از غذا مصرف میشود و سپسبرحسب پاسخ بیمار مقدار مصرف تنظیممیشود. بهعنوان مقدار نگهدارنده،8-24g/day در 2-6 مقدار منقسم مصرفمیشود. بیشینه مقدار مصرف در زیادیچربی خون تا g/day 24 و در درمانخارش ناشی از توقف صفرا، تا g/day 16است. همچنین، در درمان اسهال به مقدار24g/day ـ 12 در 4 ـ 1 دوز منقسم برای 4 ـ 3 هفته مصرف میشود و سپس برحسب پاسخ بیمار مقدار مصرف تنظیممیشود. بیشینه مقدار مصرف در اینمورد تا 36g/day است. کودکان: ابتدا 4 گرم در 2 مقدار منقسم وبهعنوان مقدار نگهدارنده، g/day 8-24 در2 یا چند مقدار منقسم مصرف میشود.

تداخل داروئی:

اشکال:

For Suspension: 4 g / sachet