بیسموت

BISMUTH SUBCITRATE

موارد مصرف:

بیسموت برای درمانزخمهای معده و روده و همراه با سایر داروها در درمان عفونتهایگوارشی هلیکوباکتر پیلوری مصرفمیشود.

فارماکینتیک:

بهمقدار ناچیز از دستگاهگوارش جذب میگردد و معمولا پس ازمصرف طولانی آن غلظت پلاسمایی آنافزایش مییابد. دفع این دارو از راه کلیهاست ولی مقداری از آن ممکن است دراستخوان و سایر بافتها ذخیره گردد.

مکانیسم:

این دارو اسید معده را تا حدیخنثی میکند و احتمالا اثر ضد هلیکوباکترآن مستقیم است. همچنین تا حدی باعثتحریک تولید پروستاگلاندین در جدارمعده و دوازدهه میگردد.

موارد منع مصرف:

این دارو در نارساییحاد کلیوی نباید مصرف شود.

هشدار:

1 ـ در سالخوردگان و افرادی کهنارسائی خفیف کلیوی دارند با احتیاطمصرف گردد. 2 ـ اگرچه این دارو همزمان باتتراسایکلینها تجویز میگردد اما میتوانداثربخشی آنها را کاهش دهد.

عوارض:

ممکن است باعث سیاهیزبان و یا مدفوع گردد. تهوع و استفراغ نیزپس از مصرف این دارو گزارش شده است. تداخلهای داروئی: در صورت مصرفهمزمان با امپرازول جذب این دارو افزایشمییابد. این دارو همچنین باعث کاهشجذب تتراسیکلینها میگردد.

نکات:

1 ـ در صورت تجویزدارو با تتراسیکلینها، حداقل با فاصلهیکساعت از هم مصرف گردد. 2 ـ در صورت بروز عوارض گوارشی،تهوع و استفراغ شدید به پزشک مراجعهشود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: مقدار 2 قرص روزانه یا یکقرص 4 بار در روز برای 28 روز مصرفمیشود که در صورت لزوم یک دوره دیگرتجویز میگردد.

تداخل داروئی:

اشکال:

Tablet: 120 mg