بلادونا پی بی

BELLADONNA Pb

موارد مصرف:

این دارو بهصورت کمکی دردرمان زخم معده، سندرم رودهتحریکپذیر و درمان کمکی در آنتروکولیتباکتریایی بهکار میرود.

فارماکینتیک:

متابولیسم دارو کبدیاست. دفع دارو عمدتا از راه کبد صورتمیگیرد. طول مدت اثر دارو حدود 6ـ4ساعت میباشد.

مکانیسم:

آتروپین، هیوسیامین وهیوسین (آلکالوئیدهای بلادونا) دارای اثرضدموسکارینی هستند و فنوباربیتال اثرتسکینی برروی CNSدارد.

موارد منع مصرف:

این دارو در صورتوجود گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرفشود.

هشدار:

1 ـ احتمال بروز هیجان،اضطراب، خوابآلودگی یا اغتشاش شعوربویژه در سالمندان وجود دارد. 2 ـ احتمال بروز خشکی دهان و احتباسادرار وجود دارد. 3 ـ در هیپرتروفی پروستات یا احتباسادرار و گلوکوم بااحتیاط مصرف شود.

عوارض:

یبوست، کاهش تعریق،سرگیجه، خوابآلودگی، خشکی دهان،بینی، گلو و یا پوست از عوارض شایع دارومیباشند. تداخلهای داروئی: مصرف همزمان ایندارو با داروهای بیهوشکننده عمومی،داروهای پایین آورده فشارخون ومضعف CNSاثر تضعیفی آنها را افزایشمیدهد. این دارو همچنین باجذبگریزوفولوین و کینیدین و کتوکونازولتداخل دارد. این دارو اثر آنتیموسکارینیداروهای ضدهیستامینی، دیسوپیرامید،هالوپریدول، فنوتیازینها و تیوگزانتینهارا افزایش میدهد همچنین با گلیکوزیدهایدیژیتال، گوانتیدین، متوکلوپرامید و ضددردهای مخدر شبه تریاک و داروهایضدافسردگی سه حلقهای تداخل دارد.

نکات:

1 ـ دارو نیم تا یک ساعتقبل از غذا میل شود. 2 ـ بافاصله یکساعت از داروهای ضداسیدو ضداسهال مصرف گردد. 3 ـ احتمال بالا رفتن دمای بدن درفعالیتهای شدید بدنی پس از مصرف ایندارو وجود دارد. 4 ـ احتمال خشکی دهان، بینی و گلو وجوددارد. 5 ـ احتمال بروز تاری دید یا خواب آلودگیبا مصرف این دارو وجود دارد.

میزان مصرف:

بزرگسالان: 10ـ 5 میلیلیتر الگزیر سه یاچهار بار در روز یا 2ـ1 قرص 4ـ2 بار درروز مصرف میشود. کودکان: باوزن کمتر از 9 کیلوگرم 0/75 ـ 0/5 میلیلیتر الگزیر هر 6 ـ 4 ساعتو کودکان بالای 9 کیلوگرم تا 45 کیلوگرماز 2 میلیلیتر تا 7/5 میلیلیتر الگریز هر 6 ـ 4 ساعت مصرف میگردد.

تداخل داروئی:

اشکال:

Tablet, Elixir(/5 ml): Atropin Sulfate19.4mcg + Hyoscine HBr 6.5 mcg +Hyoscyamine Sulfate 103.7 mcg +Phenobarbital 16.2 mg