آلومینیوم ام جی اس

ALUMINIUM MgS

موارد مصرف:

این دارو برای درمانعلامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید،سوء هضم ناشی از اسید و ترش کردندرمان علامتی برگشت محتویات معده بهمری نیز بهکار میرود.

فارماکینتیک:

مقادیر کمی از آلومینیومموجود در هیدروکسید آلومینیوم وهمچنین 10 درصد منیزیم موجود درفرآورده جذب میگردد. اثر این دارو درصورت مصرف قبل از غذا بهعنوانضداسید 60ـ20 دقیقه و در صورتمصرف یکساعت بعد از غذا تا سه ساعتطول میکشد.

مکانیسم:

بهعنوان ضداسید، این دارو ازطریق شیمیائی اسید معده را خنثی مینماید. سایمتیکون موجود در این فرآورده نیز اثرضدنفخ دارد.

موارد منع مصرف:

در عیب شدید کار کلیه،کمبود فسفات خون و انسداد روده نبایدمصرف گردد.

هشدار:

در کودکان و بیمارانی کهناراحتی شدید کلیه دارند، با احتیاطمصرف گردد.

عوارض:

این دارو در بیماران بانارسایی مزمن کلیه در صورت مصرفطولانی مدت ممکن است تغییرات خلقی وروانی ایجاد کند. بامصرف طولانی مدتممکن است باعث ایجاد یبوست، درداستخوانی ناشی از تخلیه فسفات، کاهشاشتها، کاهش غیرعادی وزن و سفیدشدنمدفوع شود. تداخلهای داروئی: این دارو زمانی کههمزمان با بسیاری از داروها مصرفگردد میتواند در جذب آنها مداخله کند وبنابراین باید از لحاظ مقدار مصرف وزمان مصرف مورد دقت بیشتری قرارگیرد. بهطورکلی باید به بیمار توصیه نمود ازمصرف سایر داروها طی 2 ـ 1 ساعت پساز مصرف آنتاسیدها خودداری کنند.

نکات:

1 ـ برای درمان زخمهایگوارشی، بهترین اثر زمانی خواهد بود که3ـ1 ساعت بعد از غذا یا هنگام خوابمصرف شود. 2 ـ احتمال بروز یبوست با مصرف اینفرآورده وجود دارد، ولی میتوانبااستفاده از فیبرهای غذایی میزان آن راکاهش داد.

میزان مصرف:

مقدار 20ـ 5 میلیلیترسوسپانسیون یا 4ـ1 قرص چهار بار درروز 20 دقیقه تا یکساعت بعد از غذا وهنگام غذا مصرف میگردد.

تداخل داروئی:

اشکال:

Chewable Tablet: Aluminium Hydroxide200 mg + Magnesium Hydroxide 200 mg+ Simethicone 25 mg Suspension: (Aluminium Hydroxide 225mg + Magnesium Hydroxide 200 mg +Simethicone 25 mg) / 5 ml