آلومینیم ام جی

ALUMINIUM Mg

موارد مصرف:

این دارو برای درمانعلامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید،سوء هضم ناشی از اسید و ترش کردن ودرمان علامتی برگشت محتویات معده بهمری نیز بهکار میرود.

فارماکینتیک:

مقادیر کمی از آلومینیومموجود در هیدروکسید آلومینیوم وهمچنین 10 درصد منیزیم موجود درفرآورده جذب میگردد. اثر این دارو درصورت مصرف قبل از غذا بهعنوانضداسید 60ـ20 دقیقه و در صورتمصرف یکساعت بعد از غذا تا سه ساعتطول میکشد.

مکانیسم:

بهعنوان ضداسید، این دارو ازطریق شیمیائی اسیدمعده را خنثیمینماید.

موارد منع مصرف:

این فرآورده در عیبشدید کار کلیه، کمبود فسفات خون وانسداد روده نباید مصرف گردد.

هشدار:

در کودکان و بیمارانی که ناراحتیشدید کلیه دارند، بااحتیاط مصرف گردد.

عوارض:

این دارو در بیماران بانارسایی مزمن کلیه در صورت مصرفطولانی مدت ممکن است تغییرات خلقی وروانی ایجاد کند. بامصرف طولانی مدتممکن است باعث ایجاد یبوست، درداستخوانی ناشی از تخلیه فسفات، کاهشاشتها، کاهش غیرعادی وزن و سفیدشدنمدفوع بشود. تداخلهای داروئی: این دارو زمانی کههمزمان با بسیاری از داروها مصرفگردد میتواند در جذب آنها مداخله کند وبنابراین باید از لحاظ مقدار مصرف وزمان مصرف مورد دقت بیشتری قرارگیرد. بهطورکلی باید به بیمار توصیه نمود ازمصرف سایر داروها طی 2 ـ 1 ساعت پساز مصرف آنتاسیدها خودداری کنند.

نکات:

1 ـ برای درمان زخمهایگوارشی، بهترین اثر زمانی خواهد بود که3ـ1 ساعت بعد از غذا یا هنگام خوابمصرف شود. 2 ـ احتمال بروز یبوست با مصرف ایندارو وجود دارد ولی میتوان بااستفاده ازفیبرهای غذایی میزان آن را کاهش داد.

میزان مصرف:

مقدار 20ـ 5 میلیلیترسوسپانسیون یا 4ـ1 قرص چهاربار درروز 20 دقیقه تا یکساعت بعد از غذامصرف میگردد.

تداخل داروئی:

اشکال:

Chewable Tablet: Aluminium Hydroxide200mg + Magnesium Hydroxide 200 mg Suspension: (Aluminium Hydroxide225mg + Magnesium Hydroxide 200mg)/5ml