هیدروکسید آلومینیوم

ALUMINIUM HYDROXIDE

موارد مصرف:

هیدروکسید آلومینیوم برایدرمان علامتی سوزش معده ناشی ازترشح اسید، سوء هضم ناشی از اسید وترش کردن، جلوگیری از عوارض برگشتمحتویات معده بهمری و همچنین جهتجلوگیری از تشکیل سنگهای ادراریفسفاته برای کاهش فسفات خون استفادهمیگردد.

فارماکینتیک:

مقادیر کمی از آلومینیومموجود در این فرآورده جذب میگردد. اثراین دارو در صورت مصرف قبل از غذابهعنوان ضداسید 60ـ20 دقیقه و یکساعت در صورت مصرف بعد از غذا تا سهساعت باقی میماند. دفع این دارو از راهمدفوع و در صورت جذب از طریق کلیهصورت میگیرد.

مکانیسم:

بهعنوان ضداسید، این دارواسید معده را خنثی مینماید ولی بهطورمستقیم روی تولید اسید تاثیری ندارد.هیدروکسید آلومینیوم موجود در اینفرآورده با یون فسفات در روده پیوندیافته و فسفات آلومینیوم نامحلول تشکیلمیدهد که از راه مدفوع دفع میگردد.بنابراین فسفات سرم و ادرار را کاهشمیدهد.

موارد منع مصرف:

این دارو در صورتوجود کمی فسفات خون و انسداد رودهنباید مصرف شود.

هشدار:

1 ـ در موارد زیر این دارو بااحتیاط مصرف شود: بیماری آلزایمر،وجود علایم آپاندیسیت، یبوست، انسدادمجرای معده ـ روده، هموروئید و عیب کارکلیه. 2 ـ ظرفیت خنثیسازی اسید در موردهیدروکسید آلومینیوم در مقایسه باضداسیدهای حاوی منیزیم کمتر است. 3 ـ در صورت مصرف طولانی مدتبهخصوص در بیماران با شکستگیاستخوان باید رژیم جبرانکننده فسفاتداده شود.

عوارض:

در صورت مصرف طولانیمدت این دارو در بیماران با نارسایی مزمنکلیه ممکن است ایجاد تغییرات خلقی وروانی کند. بامصرف طولانی مدت ممکناست باعث ایجاد یبوست، درد استخوانیناشی از تخلیه فسفات، کاهش اشتها،کاهش غیرعادی وزن و سفیدشدن مدفوعگردد. تداخلهای داروئی: این دارو زمانی کههمزمان با بسیاری از داروها مصرفگردد، میتواند در جذب آنها مداخله پیداکند و بنابراین باید از لحاظ مقدار مصرفو زمان مصرف مورد دقت بیشتری قرارگیرد. از جمله این داروها میتوان ازکینیدین، داروهای ضدانعقاد خوراکی،ترکیبات ضددیسکینزی، داروهایضدموسکارینی، سایمتیدین، رانیتیدین،گلیکوزیدهای دیژیتال، ایزونیازید،کتوکونازول، فنوتیازینها، ویتامین A،تتراسایکلینها، تیوگزانتینها و فلوئورسدیم نام برد. بهطورکلی باید به بیمار توصیه نمود ازمصرف داروها طی 2 ـ 1 ساعت پس ازمصرف آنتاسیدها خودداری کنند.

نکات:

1 ـ برای درمان زخمهایگوارشی، بهترین اثر دارو زمانی خواهدبود که 3ـ1 ساعت بعد از غذا و یا هنگامخواب مصرف شود. 2 ـ سوسپانسیون را قبل از مصرف بایدتکان داد و قرص را بهخوبی جوید. 3 ـ احتمال بروز یبوست با مصرف ایندارو وجود دارد که میتوان بااستفاده ازفیبرهای غذایی میزان آن را کاهش داد.

میزان مصرف:

بهعنوان ضداسید1200ـ600 میلیگرم از سوسپانسیون یاقرص 6ـ4 بار در روز بین غذا و هنگامخواب مصرف میشود. بهعنوان کمکدرمان زخم گوارشی 3600ـ960 میلیگرماز سوسپانسیون هر 2ـ1 ساعت در روزمصرف میشود. در موارد شدید 4/8ـ2/6گرم باآب رقیق کرده مصرف گردد.بهعنوان پایین آورنده فسفات خون4/8ـ1/9 گرم از سوسپانسیون سه تا چهاربار در روز همراه با رژیمغذایی کم فسفاتاستفاده گردد. مقدار مصرف در کودکانتوسط پزشک تعیین گردد.

تداخل داروئی:

اشکال:

Chewable Tablet: 300 mg Suspension: 320 mg / 5 ml