آمیل نیتریت

AMYL NITRITE

موارد مصرف:

آمیل نیتریت برای درمانحملات حاد آنژین صدری بهکار میرود.ولی بدلیل وجود داروهایی با سمیت کمترمانند نیتراتها کمتر مورد استفاده قرارمیگیرد. این ترکیب عموما در درمانمسمومیت با سیانید مصرف میشود. ایندارو همچنین بهعنوان داروی کمکتشخیصی در بررسی عملکرد ذخیرهایقلب استفاده میشود.

فارماکینتیک:

اثر آن طی 30 ثانیه شروعشده و 5 ـ 3 دقیقه ادامه خواهد داشت.متابولیسم آن کبدی است و تقریبا 1/3 آناز راه کلیهها دفع میگردد.

مکانیسم:

بهنظر میرسد که اثر ضدآنژین آمیل نیتریت در نتیجه کاهش فشارشریانی سیستمیک و ریوی باشد و کاهشبرونده قلبی به دنبال مصرف آمیل نیتریت،ناشی از گشاد شدن عروق محیطیمیباشد. به عنوان پادزهر مسمومیت باسیانید، آمیل نیتریت موجب تشکیلمتهموگلوبینمی میگردد. این ماده باسیانید ترکیب شده و تبدیل به ترکیب غیرسمی سیانومتهموگلوبین میشود.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ در بیماران سالخورده،احتمال بروز کمی فشار خون در حالتایستاده بیشتر است. 2 ـ در کم خونی شدید، خونریزی مغزی وضربات وارده به سر، پرکاری تیروئید وانفارکتوس اخیر میوکارد با احتیاطمصرف گردد.

عوارض:

عوارض شایع شاملسرگیجه و یا منگی هنگام برخاستن ازحالت خوابیده و یا نشسته، برافروختگیصورت و گردن، سردرد خفیف، تهوع یااستفراغ، نبض سریع و بیقراری میباشد.

نکات:

1 ـ بیمار باید آمپول رادر میان دستمالی شکسته و 6 ـ 1 بار آنرااستنشاق کند و سپس در حالت نشسته وخوابیده قرار گیرد. 2 ـ این دارو قابل اشتعال است.

میزان مصرف:

به عنوان ضد آنژین، مقدار0/3 میلیلیتر (یک آمپول) استنشاقمیشود و میتوان آنرا هر 5 ـ 3 دقیقه تکرارکرد به عنوان پادزهر مسمومیت با سیانیددر صورت لزوم هر 5 دقیقه به مدت 60 ـ 30 ثانیه تا زمان بهوش آمدناستنشاق میشود و سپس فاصله مقادیرمصرف را طولانی کرده و تا 24 ساعتمصرف دارو ادامه مییابد.

تداخل داروئی:

مصرف همزمان باداروهای پایین آورنده فشار خون و یاسایر داروهای گشادکننده عروق اثر آن راتشدید میکند. اثرات هیستامین ونوراپینفرین و استیل کولین در مصرفهمزمان با آمیل نیتریت کاهش مییابد.داروهای مقلد سمپاتیک اثر آمیل نیتریت راکم میکنند.

اشکال:

Ampules for Inhalation