دیازوکساید

DIAZOXIDE (Parenteral)

موارد مصرف:

دیازوکساید تزریقی برایدرمان سریع زیادی شدید فشار خونناشی از بیماری کلیوی مصرف میشود.

فارماکینتیک:

پیوند دیازوکساید بهآلبومین بسیار زیاد است (بیش از 90درصد). متابولیسم این دارو کبدی است.نیمه عمر دارو در افراد سالم، 36 ـ 21ساعت و در بیماران مبتلا به بیادراری 53 ـ 20 ساعت است. اثر دارو یک دقیقه پساز تزریق وریدی شروع میشود. زمانلازم برای رسیدن به اوج اثر، 5 ـ 2 دقیقه وطول اثر دارو، 12 ـ 2 ساعت است.دیازوکساید از راه کلیه دفع میشود.

مکانیسم:

دیازوکساید باعث گشاد شدنشریانچهها شده و مقاومت محیطی راکاهش میدهد.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ این دارو در صورت وجودبیماری ایسکمیک قلب و یا عیب کار کلیهباید با احتیاط فراوان مصرف شود. 2 ـ تزریق عضلانی، داخل حفرهای یا زیرجلدی این دارو توصیه نمیشود، زیراممکن است در محل تزریق درد ایجاد کند. 3 ـ بیمار باید طی تزریق دیازوکساید وهمچنین 30 ـ 15 دقیقه پس از تزریق بهحالت خوابیده باقی بماند.

عوارض:

تاکی کاردی، افزایش قندخون، احتباس آب و سدیم با مصرف ایندارو گزارش شده است.

نکات:

1 ـ برای جلوگیری ازنشت دارو به بافتهای اطراف رگ، هنگامتزریق وریدی باید دقت کامل بعمل آید،چون ممکن است منجر به سلولیت و دردشود. در صورت نشت دارو به بافتهایاطراف رگ، درمان با کمپرس سرد توصیهمیشود. 2 ـ به منظور جلوگیری از بروز آریتمیقلبی، توصیه میشود دیازوکساید فقط بهداخل ورید محیطی تزریق شود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: بهعنوان کاهنده فشارخون تا150 میلیگرم یا mg/kg 3 ـ 1 تزریق وریدیمیشود که در صورت لزوم، برایدستیابی به نتیجه مطلوب هر 15 ـ 5 دقیقهمیتوان آن را تکرار کرد. بیشینه مقدارمصرف در بزرگسالان تا g/day 1/2 است. کودکان: بهعنوان کاهنده فشارخون، 3 mg/kg ـ 1 تزریق وریدی میشود که درصورت لزوم برای دستیابی به نتیجهمطلوب هر 15 ـ 5 دقیقه میتوان آن را تکرارکرد.

تداخل داروئی:

مصرف همزمانداروهای پایین آورنده فشارخون وداروهای بیهوشی با دیازوکساید ممکناست منجر به بروز اثرات اضافی آورندهفشارخون گردد.

اشکال:

Injection : 300 mg / 20 ml