دی هیدرو ارگوتامین

DIHYDROERGOTAMINE MESYLATE

موارد مصرف:

این دارو در درمانسردردهای عروقی مانند میگرن، درمانکمی فشار خون در حالت ایستاده ناشی ازعوامل مختلف مانند بیکفایتی اعصابخودکار و بیحسی نخاعی استفاده میشود.

فارماکینتیک:

متابولیسم این دارو احتمالاکبدی است و در عبور اول از کبد به مقدارزیادی متابولیزه میشود. نیمه عمر آن1/3-3/9 ساعت است و طول اثر آن درتزریق عضلانی 3-4 ساعت است. دفع آنکلیوی بوده و کمتر از 10% آن بصورتتغییر نیافته و بقیه آن بهصورت متابولیتدفع میشود.

مکانیسم:

دیهیدروارگوتامین مسدودکننده گیرنده آلفا آدرنرژیک، ضدسروتونین و دارای اثر مستقیم رویعضلات صاف میباشد. اثر مستقیم آن برروی عروق خونی باعث تنگ شدن عروقدر مرحله گشادی عروق میشود.

موارد منع مصرف:

هشدار:

در صورت وجود بیماریشریان کرونر، بیماری کبدی، زیادی شدیدفشار خون، بیماری انسدادی عروقمحیطی، کهیر شدید بخصوص هنگامی کهبا بیماری کبد همراه باشد یا عیب کار کلیهبا احتیاط تجویز شود.

عوارض:

سرگیجه، سردرد، تهوع یااستفراغ، خارش پوست، بیحسی، رنگپریدگی یا سردی دست و ضعف پاها ازعوارض جانبی دارو هستند.

نکات:

1 ـ احتمال بروزمسمومیت با ارگوت و گانگرن با مصرفمقادیر زیاد دارو وجود دارد. 2 ـ برای دستیابی به نتیجه مطلوب، بیمارباید با بروز اولین علامت حمله میگرنیدارو را مصرف نماید و حداقل به مدت 2ساعت در یک اطاق آرام و تاریک استراحتنماید. 3 ـ طی درمان با این دارو از استعمالدخانیات خودداری شود. 4 ـ مصرف این دارو در کودکان توصیهنمیشود. مقدار مصرف خوراکی: در حملات ضعیف میگرنی 1-3میلیگرم مصرف میشود که در صورتنیاز هر نیمساعت تکرار میگردد تا بهمقدار تام 10 میلیگرم برسد. برای کاهششدت و تعداد دفعات حمله، مقدار 1- 2میلیگرم سه بار در روز مصرف میشود. تزریقی: در شروع حمله، مقدار یک میلیگرمو به دنبال آن هر 1 ساعت 1 میلیگرم درصورت نیاز تا حداکثر 3 میلیگرم در هرحمله میگرن یا 6 میلیگرم در هفته تزریقعضلانی میشود. از راه وریدی در شروعحمله، مقدار 1 میلیگرم و به دنبال آن هرساعت 1 میلیگرم در صورت نیاز، تاحداکثر 2 میلیگرم در هر حمله میگرن یا 6میلیگرم در هفته تزریق میشود.

میزان مصرف:

تداخل داروئی:

مصرف همزمانآلکالوئیدهای ارگوت با سایر تنگکنندههای عروقی از جمله موادی که دربعضی از بیحسکنندههای موضعی وجوددارند، باعث افزایش انقباض عروقیمیشود.

اشکال:

Tablet : 2.5 mg Injection : 1 mg/ml