سیتی کولین

CITICOLINE

موارد مصرف:

سیتیکولین در ضربههایمغزی در مراحل حاد و تحت حاد آسیبعروق مغزی استفاده میگردد.

فارماکینتیک:

این دارو از سد خونی ـمغزی عبور میکند.

مکانیسم:

به نظر میرسد این دارو باتحریک بیوسنتز فسفولیپدها و کاهشالتهاب باعث تثبیت غشاء سلولی میگردد.

موارد منع مصرف:

هشدار:

این دارو اثر کاهنده فشار خونندارد، بنابراین در صورت آسیبهای عروقمغزی ناشی از فشار خون، این داروجایگزین داروهای ضد فشار خوننمیگردد.

عوارض:

نکات:

میزان مصرف:

بزرگسالان: در مرحله حاد آسیب عروقمغزی مقدار 500-750 میلیگرم در مقادیرتقسیم شده طی 24 ساعت تزریق عضلانیمیگردد. در عوارض و خونریزیهایمغزی بعد از تصادف مقدار 250 میلیگرمدر 24 ساعت مصرف میشود. کودکان: مقدار 250 میلیگرم در دو مقدارمنقسم طی 24 ساعت مصرف میشود.

تداخل داروئی:

اشکال:

Injection: 250 mg/ 2ml