زغال فعال

ACTIVATED CHARCOAL

موارد مصرف:

زغال فعال برای درمانغیراختصاصی اورژانس در مسمومیتناشی از اکثر داروها و مواد شیمیاییمصرف میشود. این دارو میتواند بهبسیاری از سموم در معده پیوند یافته وجذب آنها را کاهش دهد، هر چند که درمسمومیت با سیانور کاملا بیاثر و درمسمومیت با اسیدهای معدنی، بازهایسوزاننده، اتانول، متانول و املاح آهن،اسیدبوریک و مواد پاک کننده نسبتا بیاثراست. این دارو برای درمان اسهال، سوءهاضمه، هیپرکلسترولمیا و کمک به جذبگازهای روده که موجب نفخ میشوند نیزمصرف میشود.

فارماکینتیک:

این دارو از مجرای گوارش جذب نمیشود و متابولیزه نیزنمیگردد. راه اصلی دفع آن از طریق مدفوع است. حداکثر اثر درمانی چنانچهدارو طی 30 دقیقه پس از بلع ماده سمیتجویز گردد، حداکثر اثر درمانی حاصلمیگردد.

مکانیسم:

بهعنوان داروی ضداسهال،زغال فعال شده بسیاری از محرکهایی راکه موجب اسهال و نارحتی گوارشیمیشوند، جذب سطحی میکند. بهعنوانپادزهر این دارو مواد سمی خورده شده راجذب سطحی کرده و مانع از جذب آنها درمعده و روده میشود.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ مصرف دارو ممکن استموجب بروز تهوع و استفراغ گردد که ممکن است در موارد بلع مواد سوزاننده یا هیدروکربنهای فرارخطرناک باشد. 2 ـ مصرف طولانی این دارو برای رفعناراحتیهای گوارشی کودکان زیر 3 سال،ممکن است سوء تغذیه ایجاد نماید.

عوارض:

نکات:

1 ـ دارو در ظرفدربسته نگهداری شود. 2 ـ اگر قبلا به مسموم شربت ایپکا دادهشده است، بعد از بروز استفراغ از این دارواستفاده شود. 3 ـ استفاده طولانی مدت این دارو بهعنوانضد نفخ توصیه نمیگردد. 4 ـ این دارو رنگ مدفوع را سیاه میکند،اگرچه این مسأله از نظر درمانی اهمیتندارد. 5 ـ از مصرف همزمان با سایر داروهاخودداری شود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: در مسمومیت حاد مقدار 100g ـ 30 گرم (g/kg 2 ـ 1) بهصورتسوسپانسیون در آب مصرف میشود. دردرمان اسهال، مقدار 520 میلیگرممصرف میشود که برحسب نیاز، هر 30دقیقه تا یکساعت تکرار میشود، حداکثرمقدار مصرف در این موارد 4g/dayمیباشد. بهعنوان ضد نفخ، مقدار 4 - 1گرم از دارو سه بار در روز بعد از غذامصرف میشود.

تداخل داروئی:

زغال فعال میتواندداروهای موجود در لوله گوارش را جذبکند. جذب استیل سیستئین خوراکی وشربت ایپکا را کاهش میدهد. لذا درمواردی که مصرف هر دو دارو لازم استتوصیه میشود که زغال را فقط پس ازاتمام استفراغ تجویز کرد. زغال را نباید باشیر یا شربت مخلوط کرد زیرا ظرفیتجذب با آن کاهش مییابد.

اشکال:

Tablet: 250mg Suspension: 30g / 240ml