آ.اس.آ

ASA (Acetylsalicylic Acid)

موارد مصرف:

ASA در تسکین و درماندردهای ملایم تا متوسط، نظیر کمر درد،دردهای گذرای عضلات اسکلتی، دردهایقاعدگی و نیز تب مصرف میشود.همچنین اثر ضد التهابی آن در بعضیموارد و اثر ضد پلاکتی آن نیز درپیشگیری از تجمع پلاکتها و ترومبوزمفید میباشد.

فارماکینتیک:

ASA از راه خوراکی سریعاجذب شده و میزان جذب به زمان تخلیهمعده، pHمعده و فرمولاسیون داروبستگی دارد. جذب رکتال آهسته، ناکامل وغیرقابل اطمینان است. در بسیاری ازبافتها خصوصا در کبد متابولیزه و از راهادرار دفع میشود.

مکانیسم:

این دارو آنزیمسیکلواکسیژناز را مهار میکند، پلاکتهابخصوص به این اثر خیلی حساسند.همچنین اثرات ضدالتهابی آن از طریقمهار تولید آنتیبادی، مهار آزاد شدنهیستامین بوسیله آنتیژن و تثبیتنفوذپذیری مویرگها طی واکنشهایایمونولوژیکی اعمال میگردد.

موارد منع مصرف:

در کودکان زیر 12 سال(احتمال بروز سندرم ری)، وجود زخمدستگاه گوارشی، هموفیلی، وجود یا سابقهحساسیت به سایر داروهای ضدالتهابغیراستروئیدی (NSAIDs) نباید مصرفشود.

هشدار:

1 ـ در بیماریهایی مانند آسم،آلرژی، آسیبهای کلیوی یا کبدی، کاهشآب بدن، و کمبود G6PD با احتیاط مصرفشود. 2 ـ ASA درمان مناسبی برای کودکان مبتلابه بیماریهای خفیف نبوده و در بچههایزیر 12 سال فرآوردههای حاوی آن، مگردر موارد خاص نظیر آرتریت جوانان نبایدمصرف شود.

عوارض:

تحریک ملایم دستگاهگوارش، گاهی همراه با خونریزی بدونعلامت و افزایش زمان خونریزی، شایعاست. در بیماران حساس، اسپاسمبرونشها و واکنشهای پوستی ممکناست بروز نماید. نارسائی کلیوی، کبدی وعوارض عصبی نظیر اغتشاش، سرگیجه،وزوز گوش، تشنج و افسردگی و نیزاختلالات اسید ـ باز و اثرات تبزا ازعوارض وابسته به مقدار مصرف این دارومیباشند.

نکات:

1 ـ در کودکان دارایعلائم آنفلونزا یا آبلهمرغان و زونا بدونمشورت با پزشک مصرف نشود. 2 ـ فرآوردههای خوراکی بدون پوششرودهای با یا بعد از غذا مصرف شود. 3 ـ دارو را با یک لیوان آب مصرف نمودهو 15-30 دقیقه از خوابیدن پرهیز شود. 4 ـ در صورت احساس سوزش موضعی،به دنبال مصرف شیاف، به پزشک مراجعهشود.

میزان مصرف:

بعنوان ضد درد و ضد تب300-900 میلیگرم هر 4 تا 6 ساعت و درصورت لزوم، حداکثر تا g/day 4 مصرفمیشود. به عنوان ضد التهاب g/day 4-6 وبعنوان ضد پلاکت mg/day 100-150مصرف میشود.

تداخل داروئی:

اگر همراه با داروهایضد انعقاد مصرف شود، خطر افزایشخونریزی وجود خواهد داشت. مصرفASA همراه با فنیتوئین و والپروات سببافزایش اثر آنها میگردد. دفع داروهایاسیدی نظیر متوترکسات همزمان بامصرف ASA کاهش یافته و سمیت آنافزایش مییابد. ASA اثر اسپیرونولاکتونرا مهار نموده و نیز دفع استازولامید راکاهش میدهد.

اشکال:

Chewable Tablet: 100 mg Enteric Coated tablet: 80 mg, 325 mg Eff. Tablet: 325 mg Suppository: 325 mg Microcoated tablet: 500 mg ASA Codeine: tablet (ASA 500 mg +Codeine Phosphate 10 mg)