آمفوتریسین ب

AMITRIPTYLINE HCI

موارد مصرف:

آمیتریپتیلین برای درمانبیماری افسردگی بخصوص وقتی کهتسکین روانی مورد نیاز باشد و نیز شبادراری کودکان تجویز میشود.

فارماکینتیک:

این دارو پس از تجویزخوراکی به سرعت و بطور کامل جذبمیشود. دارای متابولیسم گذر اول کبدیبوده و متابولیت فعال آن نور تریپتیلینمیباشد. راه دفع دارو از طریق کلیه است.

مکانیسم:

از طریق مهار برداشت مجددنوراپینفرین و سروتونین توسط پایانهسلول عصبی پیشسیناپسی، غلظتسیناپسی آنها را در سیستم عصبیمرکزی افزایش میدهد.

موارد منع مصرف:

در موارد سکته قلبیاخیر، آریتمی (بخصوص ایست قلبی)،حالات مانیک و نارسائی کبدی نبایدمصرف شود.

هشدار:

در موارد زیر مصرف این دارو بااحتیاط صورت گیرد: بیماری قلبی ـ عروقی، سابقه صرع،سالمندان، نارسایی کبدی، بیماریتیروئید، فئوکروموسیتوم، سابقه مانیا،جنون، گلوکوم با زاویه بسته، سابقهاحتباس ادرار، الکتروشوک درمانیهمزمان و پورفیری.

عوارض:

خشکی دهان،خوابآلودگی، تاری دید، یبوست، تهوع،اشکال در ادرار کردن، عوارض قلبی ـعروقی، واکنشهای ازدیاد حساسیت،اختلالات رفتاری، اختلالات حرکتی، تداخلدر فعالیت جنسی، تغییرات قند خون،افزایش اشتها و وزن عوارض اندوکرینمثل ژنیکوماستی، اختلالات خونی وهیپوناترمی از عوارض جانبی داروهستند.

نکات:

1 ـ از قطع ناگهانیمصرف دارو پرهیز شود. در صورت نیاز،کاهش مقدار مصرف باید تدریجی و درطول یک دوره حداقل 4 هفتهای باید انجامشود. 2 ـ در هفتههای اول درمان به دلیل افزایشتمایل به خودکشی باید بیمار را تحت نظرقرار داد. 3 ـ بیش از یک داروی ضدافسردگی در یکزمان نباید تجویز شود. 4 ـ برای شروع اثرات درمانی این داروحداقل 2 هفته وقت لازم است. 5 ـ مصرف دارو توسط سالمندان باید باحداقل مقدار شروع شود زیرا به عوارضجانبی این دارو حساسترند. 6 ـ به علت نیمه عمر طولانی دارو، تجویزیکباره مقادیر آن در موقع خواب، کفایتمیکند. 7 ـ به بیمار یادآوری شود که در صورتبروز علائم آنتیموسکارینی به درمانادامه دهد چون به این اثرات تا حدی تحملحاصل میشود. 8 ـ در صورت وجود سابقه مصرف مهارکنندههای آنزیم MAO ، باید دو هفته بعد ازقطع آن، مصرف آمیتریپ تیلین را آغازکند. 9 ـ در صورت ضرورت مصرف دارویمهار کننده MAO باید حداقل یک هفته بینقطع این دارو و شروع داروی جدید فاصلهزمانی ایجاد شود. 10 ـ این دارو با ایجاد خوابآلودگی، ممکناست بر اعمالی که نیاز به مهارت دارند مثلرانندگی، تأثیر بگذارد.

میزان مصرف:

در کنترل افسردگی از راهخوراکی، ابتدا 75 میلیگرم (در بالغین وسالمندان 30-75 میلیگرم) در روز، درمقادیر منقسم و یا بصورت یک جا در موقعخواب مصرف میشود و سپس بتدریجبراساس نیاز تا حداکثر 150 میلیگرمافزایش مییابد. مقدار داروی نگهدارندهبطور معمول 50-100 mg/day میباشد. در شب ادراری کودکان 7-10 سال،10-20 میلیگرم و در بچههای 11-16سال 25-50 میلیگرم هنگام خوابمصرف میشود.

تداخل داروئی:

مصرف همزمان ایندارو با مهار کنندههای آنزیم MAOباعثتحریک CNS و بالا رفتن فشار خونمیگردد. این دارو از طریق کاهش آستانهتشنج با اثر داروهای ضد صرع، مقابلهمیکند. بعضی از داروهای ضد صرع باکاهش غلظت پلاسمایی آمیتریپتیلین، اثرضد افسردگی آن را کاهش میدهند. ایندارو اثر پایین آورنده فشار خون کلونیدینو گوانتیدین را کاهش میدهد و در صورتقطع ناگهانی این دو دارو، خطر افزایشفشار خون زیاد میشود.مصرف همزمانبا فنوتیازینها موجب افزایش عوارضجانبی آنتی موسکارینی میشود. مصرفهمزمان با نورآدرنالین باعث افزایش فشارخون و با آدرنالین باعث پرفشاری خون وآریتمی میگردد اما تجویز همزمانبیحس کنندههای موضعی حاویآدرنالین بنظر میرسد که بیخطر باشد.سایمتیدین با مهار متابولیسم این دارو،غلظت پلاسمایی آن را افزایش میدهد.

اشکال:

Coated Tablet: 10 mg, 25mg Scored Coated Tablet: 100 mg