اتوسوکسماید

ETHOSUXIMIDE

موارد مصرف:

اتوسوکسیمید در درمانصرع کوچک یا غایب بهکار میرود.

فارماکینتیک:

بهطور کامل و سریع ازدستگاه گوارش جذب میشود. در کبدمتابولیزه شده و از کلیهها دفع میشود.

مکانیسم:

بهنظر میرسد کهاتوسوکسیمید با کاهش جریان کلسیمیخاص در نرونهای تالاموس، اثراختصاصی خود را بر صرع کوچک اعمالمیکند.

موارد منع مصرف:

هشدار:

در موارد نارسایی کبدی وکلیوی، پورفیری و اختلالات خونی باید بااحتیاط فراوان مصرف شود.

عوارض:

اختلالات گوارشی، کاهشوزن، خواب آلودگی، گیجی، عدم تعادل،دیسکینزی، سکسکه، ترس از نور، سردردو افسردگی، از عوارض جانبی داروهستند.

نکات:

1 ـ از قطع ناگهانی ایندارو پرهیز شود. 2 ـ در صورتی که همزمان با مصرف ایندارو، علائم عفونت بروز کرد، شمارشسلولهای خونی لازم خواهد بود. 3 ـ به علت امکان بروز خواب آلودگی، درصورت رانندگی یا انجام کارهایی که نیازبه هوشیاری دارند، احتیاط شود.

میزان مصرف:

بزرگسالان و کودکان بیش از 6 سال:ابتدا mg/day 500، مصرف میشود وسپس طی 7 ـ 4 روز 250 میلیگرم به آناضافه میشود تا به میزان 1/5g/day ـ 1برسد. گاهی اوقات ممکن است به مقدار2g/day نیاز باشد. کودکان تا 6 سال: ابتدا mg/day 250تجویز شده که بتدریج تا میزان20mg/kg/day افزایش مییابد.

تداخل داروئی:

ایزونیازید غلظتپلاسمایی اتوسوکسیمید را افزایش میدهدو در نتیجه احتمال سمیت با این دارو رازیاد میکند. داروهای ضد افسردگی و ضدجنون با کاهش آستانه تشنج، با اثر ضدتشنجی این دارو مقابله میکنند.

اشکال:

Capsule : 250 mg Syrup : 250 mg / 5 ml