استیل کولین

ACETAZOLAMIDE

موارد مصرف:

استازولامید در کنترلتشنجات تونیک ـ کلونیک و پارشیال،همچنین در صرع غایب atypical، آتونیک وتونیک اثرات سودمندی دارد. این دارو بهمنظور کاهش فشار داخلی کره چشم درگلوکوم با زاویه باز، گلوکوم ثانویه و یاقبل از جراحی گلوکوم با زاویه بسته نیز بهکار میرود.

فارماکینتیک:

جذب خوراکی کامل دارد وبصورت تغییر نیافته از طریق کلیهها دفعمیشود.

مکانیسم:

این دارو مهار کننده آنزیمانیدراز کربنیک است. احتمال دارد تجمعدیاکسید کربن در مغز (بواسطه مهارآنزیم انیدراز کربنیک) مسئول اثر ضدصرعی این دارو باشد.

موارد منع مصرف:

در صورت وجودنارسایی شدید کبدی، نارسایی کلیه،کاهش سدیم یا پتاسیم خون، اسیدوزهیپرکلرمیک و حساسیت به سولفونامیدهاکلیه، نباید مصرف شود.

هشدار:

این دارو معمولا برای مدتطولانی تجویز نمیشود. در غیر اینصورتشمارش عناصر خونی و کنترل غلظتالکترولیتهای پلاسما باید انجام شود. درانسداد ریوی و سالمندان با احتیاطمصرف شود.

عوارض:

پارستزی، هیپوکالمی،کاهش اشتها، خواب آلودگی و افسردگی،گهگاه بثورات جلدی، اختلالات خونی وسنگهای کلیوی از عوارض جانبی ایندارو محسوب میشوند.

نکات:

1 ـ چون این دارو ممکناست سبب خوابآلودگی، سرگیجه، منگیو خستگی شود، در رانندگی و کار باوسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند،احتیاط شود. 2 ـ بهتر است از تزریق داخل عضلانی آناجتناب شود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: مقدار 1 g/dayـ0/25 از راهخوراکی یا تزریق داخل وریدی در درمانصرع و یا گلوکوم در مقادیر منقسممصرف میشود. کودکان: مقدار mg/kg 30 ـ 8 حداکثرmg/day 750 مصرف میشود.

تداخل داروئی:

اسید استیلسالیسیلیک با کاهش دفع استازولامیداحتمال مسمومیت با استازولامید راافزایش میدهد. استازولامید دفع کینیدینرا کاهش داده و موجب افزایش غلظتپلاسمایی آن میگردد. این دارو احتمالاخطر استئومالاسی ناشی از بعضی ازداروهای ضد صرع مثل فنیتوئین راافزایش میدهد. مصرف همزماناستازولامید با کورتیکو استروئیدها،گلیکوزیدهای قلبی، سیکلوسپورین، مقادیرزیاد داروهای آگونیست گیرنده بتا دو مثلریتودرین، سالبوتامول و تربوتالین خطربروز هیپوکالمی را زیاد میکند. این دارودفع لیتیوم را زیاد میکند.

اشکال:

Tablet : 250 mg Injection (As Sodium) : 500 mg