آلفنتانیل

ALFENTANIL

موارد مصرف:

آلفنتانیل یک ضد درد مخدر است که به عنوان داروی همراه وهمچنین برای القای بیهوشی مصرفمیشود. این دارو هم چنین با تزریق داخلنخاع و درون سخت شامه برای ایجادبیدردی پس از عمل جراحی به کار بردهمیشود.

فارماکینتیک:

آلفنتانیل براحتی از سدخونی ـ مغزی عبور میکند. تجمع آلفنتانیلدر بافت چربی ممکن است باعث طولانیشدن طول اثر دارو شود. متابولیسم داروکبدی است. آلفنتانیل نیمه عمر سهمرحلهای دارد و نیمه عمر دفعی آن 1-2ساعت است. زمان شروع اثر دارو حدود1-2 دقیقه است و طی 1/5-2 دقیقه بهحداکثر اثر خود میرسد. دفع آلفنتانیلعمدتا کبدی است.

مکانیسم:

ضد دردهای مخدر با اتصالبه گیرندههای خاصی در CNS باعث تغییردر دریافت و پاسخ به تحریکات دردمیشوند.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ در صورت وجود عیب کارکبد، آلفنتانیل باید با احتیاط فراوان تجویزشود. 2 ـ داروهای ضد درد مخدر باعث تشدیدضعف تنفسی میشوند.

عوارض:

برادیکاردی، کاهش فشارخون و ضعف تنفسی طی عمل جراحی و یابعد از آن از عوارض شایع و مهم آلفنتانیلهستند.

نکات:

1 ـ هنگام تجویز داروباید امکانات لازم برای کنترل علائممسمومیت احتمالی با دارو ازجملهآنتاگونیستهای مواد مخدر در دسترسباشد. 2 ـ مقدار مصرف دارو باید برای هر بیماربطور جداگانه و با توجه به سن، وزن،اندازه بدن، شرایط فیزیکی بیمار، مصرفهمزمان سایر داروها و طول مدت احتمالیعمل جراحی تعیین شود. 3 ـ این دارو ممکن است باعث سفتیعضلات سینه و شکم شده و در نتیجهباعث اختلال در تنفس گردد. 4 ـ تزریق وریدی دارو بهتر است بصورتآهسته و طی حداقل 1-2 دقیقه صورتگیرد. 5 ـ اگر چه مصرف همزمان بنزودیازپینهاممکن است باعث تقویت بیهوشی گردد، امااحتمال افزایش ضعف تنفسی و یا کاهشفشار خون باید در نظر گرفته شود. 6 ـ مصرف متناوب دارو ممکن است باعثایجاد تحمل، وابستگی و اعتیاد به داروشود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: برای القای بیهوشی در اعمالجراحی که بیش از 45 دقیقه طول میکشد130- 250mcg/kg تزریق وریدی میشود.به عنوان نگهدارنده بیهوشی در اعمالجراحی کمتر از 30 دقیقه مقدار8-20mcg/kg به عنوان مقدار مصرفاولیه تزریق میشود و بدنبال آن3-5mcg/kg بصورت مقدار مصرف واحدو یا 0/5-1mcg/kg در هر دقیقه انفوزیونمیشود. در اعمال جراحی طولانیتر از 30دقیقه 20-75 mcg/kg به عنوان مقدارمصرف اولیه تزریق میشود و بدنبال آنmcg/kg 5-15 بصورت مقدار واحد یاmcg/kg 0/5-4 در هر دقیقه انفوریونمیشود. کودکان: برای ادامه بیهوشی مقدارmcg/kg 30-50 به عنوان مقدار مصرفاولیه تزریق وریدی میشود و بدنبال آنmcg/kg 10-15 بصورت مقدار مصرفواحد و یا mcg/kg 0/5-1/5 در هر دقیقهانفوزیون وریدی میشود. نیمه عمر و طولمدت اثر آلفنتانیل در کودکان کمتر ازبزرگسالان است و بنابراین دفعات مصرفدارو در کودکان باید افزایش یابد.

تداخل داروئی:

مصرف همزمانآلفنتانیل با بنزودیازپینها، داروهایتضعیف کننده CNS و داروهای مهار کنندهآنزیمهای کبدی باعث تشدید عوارضجانبی دارو میشود.

اشکال:

Injection (AS HCI) 2, 10 ml; 1 mg/ 2 ml