آ ث آ

ACA

موارد مصرف:

ترکیب استامینوفن و اسیداستیل سالیسیلیک برای تسکین دردهایخفیف تا متوسط و کاهش تب بکار میرود.کافئین موجود در این فرآورده از بروزگیجی و عوارض ثانویه آن درسرماخوردگی جلوگیری میکند.

فارماکینتیک:

کافئین بخوبی از مجرایگوارشی جذب میشود، اتصال آن بهپروتئینهای پلاسماکم است، متابولیسم آنکبدی بوده و نیمه عمر آن 4 ـ 3 ساعتاست. استامینوفن و اسیداستیلسالیسیلیک نیز بخوبی از دستگاه گوارشجذب میگردند. جذب اسید استیلسالیسیلیک با غذا کاهش مییابد. نیمه عمرآن در حدود 20 ـ 15 دقیقه است ومتابولیسم هر دو دارو کبدی است. اوجغلظت پلاسمایی آن 2 ـ 1 ساعت پس ازمصرف میباشد.

مکانیسم:

کافئین محرک خفیف دستگاهعصبی مرکزی است و عروق خونی مغزیرا تنگ میکند و این اثر ممکن است به رفعسر درد کمک نماید. اثرات ضد درد و ضدالتهاب این دارو نیز مربوط به استامینوفنو اسیداستیل سالیسیلیک میباشد.

موارد منع مصرف:

در صورت احتمالبروز خونریزی و در بیماری هموفیلینباید مصرف گردد.

هشدار:

1 ـ مصرف ترکیب استامینوفن واسیداستیل سالیسیلیک در کودکان موردبحث است و بسیاری از پزشکان مصرفاین فرآورده را در کودکان کمتر از 12 سالتوصیه نمیکنند. 2 ـ استفاده بیش از حد این دارو ممکن استخطر نکروز کبدی را افزایش دهد.

عوارض:

تحریک معده، سوزش سردل یا سوءهاضمه، تهوع، استفراغ و دردمعده از عوارض اسیداستیل سالیسیلیکمیباشند.

نکات:

1 ـ این دارو در کودکانیکه نشانههای انفلوانزا یا آبله مرغان دارند،نباید بدون مشورت با پزشک تجویز شود. 2 ـ برای کاهش عوارض با غذا و همراه یکلیوان آب مصرف گردد. 3 ـ در صورتیکه عوارض بیماری و یا تبطی 3 روز کاهش نیافت به پزشک مراجعهگردد. 4 ـ پنجروز قبل از جراحی از مصرف آنخودداری گردد.

میزان مصرف:

بزرگسالان: یک قرص هر 3 ساعتمصرف میشود. حداکثر مقدار مصرف دربزرگسالان هشت قرص در روز است. ایندارو بیشتر از 10 روز بدون نظر پزشکنباید مصرف گردد. کودکان: زیر 3 سال با نظر پزشک تجویزمیگردد. از سنین 2 تا 12 سال از 13 تا یکقرص هر 6 ـ 4 ساعت مصرف میشود.

تداخل داروئی:

بعلت مصرف همزماناسیداستیل سالیسیلیک و استامینوفناحتمال بروز نفروپاتی بیشتر است.مصرف همزمان گلوکوکورتیکوئیدهامیزان غلظت پلاسمایی اسید استیلسالیسیلیک را کاهش میدهد و احتمالایجاد خیز را نیز با این دارو افزایشمیدهد. داروهای سمی برای عصب هشتمشنوایی میتوانند اثرات سمی اسید استیلسالیسیلیک را برروی این عصب افزایشدهند. مصرف همزمان استامینوفن باداروهای القاء کننده آنزیمی و همچنینداروهای سمی برای کبد میتواند سمیتکبدی آنرا افزایش دهد. مصرف همزمانکافئین با سایر داروهای محرک دستگاهعصبی مرکزی ممکن است منجر به تحریکبیش از حد CNS و بروز عصبانیت،تحریکپذیری یا کم خوابی گردد. کافئینمیتواند دفع ادراری لیتیوم را افزایش دهدبنابراین بر غلظت درمانی آن اثر میگذارد.مصرف همزمان مهار کنندههای مونوآمین اکسید از میتواند اثرات مقلدسمپاتیک کافئین را افزایش داده و منجر بهبروز آریتمی خطرناک قلبی و یا افزایششدید فشار خون گردد.

اشکال:

Tablet : Acetaminophen 162.5 mg +A.S.A 325 mg + Caffeine 32.5 mg