دیمن هیدرینات

DIMENHYDRINATE

موارد مصرف:

دیمن هیدرینات در درمانسرگیجه، تهوع، بیماری مسافرت وهمچنین سرگیجه ناشی از بیماریهای که برروی بخش دهلیزی گوش اثر میگذارند(مانند التهاب لابیرنت) بهکار برده میشود.

فارماکینتیک:

این دارو بخوبی از راهخوراکی جذب میگردد متابولیسم آنکبدی است و از کلیه طی 24 ساعتبهصورت متابولیت دفع میگردد.

مکانیسم:

دیمن هیدرینات یک دارویآنتی هیستامین است و احتمالا با اثر ضدموسکارینی مرکزی باعث کاهش فعالیتلابیرنت و مرکز CTZ در بصلالنخاعمیشود و باعث مهار سرگیجه و تهوعاست.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ احتمال بروز سرگیجه،تسکین، اغتشاش شعور و کمی فشار خوندر بیماران سالخورده وجود دارد. 2 ـ احتمال بروز خشکی دهان وجود داردو در صورت مصرف مداوم ممکن استباعث بروز بیماریهای دهان و دندان گردد.

عوارض:

خوابآلودگی، غلیظ شدنترشحات نایژه، تاری دید، دفع مشکل یادردناک ادرار، هیجان و عصبانیت ازعوارض این دارو هستند.

نکات:

1 ـ بمنظور کاهشتحریک گوارشی، همراه غذا، آب یا شیرمصرف شود. 2 ـ داروهای ضد هیستامین ممکن استعلایم مسمومیت گوشی ناشی از مصرفمقادیر زیاد سالیسیلاتها را بپوشانند. 3 ـ احتمال بروز خوابآلودگی وجود دارد.بنابراین از کار با آلاتی که نیازمندهوشیاری است مانند رانندگی خودداریشود. 4 ـ دیمن هیدرنات به عنوان ضد سرگیجهحداقل نیم ساعت قبل از مسافرت بایدمصرف گردد.

میزان مصرف:

بزرگسالان: به عنوان ضد استفراغ و ضدسرگیجه مقدار 100 ـ 50 میلیگرم هر چهارساعت برحسب نیاز مصرف میشود.حداکثر مقدار مصرف در بزرگسالان تا400mg/day است. کودکان: در کودکان 6 ـ 1 ساله 25mg/day ـ 12/5 و در کودکان 12 ـ 7ساله، 50mg/day ـ 25 مصرف میشود.

تداخل داروئی:

این دارو اثرات ضدموسکارینی آمانتادین، آتروپین و ترکیباتمشابه، هالوپیریدول، فنوتیازینها وپروکائین آمید را تشدید میکند. مصرفهمزمان با داروهای سمی برای گوشمیتواند علایم مسمومیت گوشی ناشی ازاین داروها را بپوشاند. این دارو اثراتداروهای مضعف CNS را تشدید میکند.

اشکال:

Tablet: 50mg