آلبومین

ALBUMIN (HUMAN)

موارد مصرف:

محلولهای حاوی آلبومیندر درمان فوری کمی حجم خون همراه یابدون شوک، کمی پروتئین خون، دربیمارانی که دچار سوختگیهای شدیدشدهاند، بهمنظور حفظ حجم پلاسما وغلظت پروتئین و جلوگیری از غلیظشدنخون، بهعنوان داروی کمکی برایرقیقنمودن خون در اعمال جراحی بایپس قلبی ـ عروقی و همچنین برای کنترلخیز در نفروز حاد یا سندرم حاد نفروتیکدر بیمارانی که بهدرمان با سیکلوفسفامیدو کورتیکواستروئید پاسخ نمیدهند، و نیزدر درمان کمکی پانکراتیت یا عفونتهایداخل حفره شکم مصرف میشود. محلولغلیظ آلبومین بهصورت کمکی در درمانبیماران تحت همودیالیز و نارسایی حادکبدی زیادی بیلیروبین خون نوزادانمصرف میشود.

فارماکینتیک:

نیمه عمر دفع دارو 20ـ15روز است. رقیقشدن خون ناشی ازمصرف این فرآورده طی چند دقیقه بروزمیکند. طول اثر دارو بهحجم اولیه خونبستگی دارد. اگر حجم خون کاهش یافتهباشد، افزایش حجم بهمدت چند ساعتباقی میماند. در بیمارانی که حجم خونآنها طبیعی است، اثر دارو بهمدت کمتریباقی خواهد ماند.

مکانیسم:

آلبومین یک تنظیمکننده مهمحجم خون در گردش است و 80 ـ70درصد فشار انکوتیک پلاسما را ایجادمیکند. انفوزیون محلول 5 درصد آلبومین از نظرایجاد فشار انکوتیک معادل با حجممساوی از پلاسما است و حجم خون رابهمیزان تقریبا برابر با حجم آلبومینانفوزیون شده افزایش میدهد. آلبومینسبب افزایش موقت حجم خون میشود کهمنجر بهکاهش غلظت و ویسکوزیته خونمیشود.

موارد منع مصرف:

این دارو در کمخونیشدید، نارسایی قلبی، زیادی حجم خون وخیز ریوی نباید مصرف شود.

هشدار:

1 ـ سرعت انفوزیون محلولحاوی آلبومین باید 2ml/minـ1 باشد.باوجود این، سرعت انفوزیون و حجم تامآلبومین مورد نیاز باید براساس پاسخهمودینامیک بیمار تعیین شود. 2 ـ آلبومین باوراپامیل هیدروکلراید،محلولهای حاوی الکل، محلولهایاسیدآمینه و چربی امولسیونه ناسازگاریدارد.

عوارض:

نارسایی احتقانی قلب،کاهش قابلیت انقباضی عضله قلب،خیزریوی و احتباس آب و املاح بامصرفاین دارو گزارش شده است.

نکات:

1 ـ محلولهای حاویآلبومین را میتوان بدون درنظر گرفتنگروه خونی، بهبیماران تزریق نمود. 2 ـ محلول حاوی آلبومین را میتوان بدونرقیقنمودن یا پس از رقیقکردن بامحلولتزریقی کلرورسدیم 0/9 درصد یا محلولتزریقی دکستروز 5 درصد مصرف نمودنباید از آب استریل برای تزریق برای اینمنظور استفاده نمود.

میزان مصرف:

بزرگسالان: برای افزایش حجم خون 25گرم آلبومین باسرعتی که بیمار میتواندتحمل کند، انفوزیون وریدی میشود. درصورت عدم پاسخ طی 30ـ15 دقیقه، اینمقدار مصرف را میتوان تکرار نمود. درکاهش پروتئین خون، 70ـ50 گرم ازمحلول 20 درصد، با سرعت 100 میلیلیترطی 40ـ30 دقیقه انفوزیون وریدیمیشود. در سوختگیهای شدید، پس ازتجویز حجمهای زیاد از محلولهای تزریقیو حفظ حجم پلاسما، پس از 24 ساعت،ابتدا 25 گرم انفوزیون وریدی میشود وسپس مقدار مصرف باید بهگونهای تنظیمشود که غلظت آلبومین پلاسما در حد 25 g/L باقی بماند. در بای پس قلبی ـعروقی، غلظت پلاسمائی آلبومین باید درحد 25 g/L نگهداری شود. در سندرمنفروتیک حاد و نفروز حاد، 25 گرم ازمحلول غلیظ همراه با یک داروی مدرمناسب، یکبار در روز برای 10ـ7 روزانفوزیون وریدی میشود. در همودیالیز مقدار 25g از محلول 20%بهصورت انفوزیون وریدی مصرفمیشود. بیشینه مقدار مصرف دربزرگسالان تا g/kg 2 طی 24 ساعت است. کودکان: برای افزایش حجم خون،12/5ـ2/5 گرم (یا g/kg 1 ـ 0/5) باسرعتیکه برای بیمار قابل تحمل است، انفوزیونوریدی میشود. در صورت عدم پاسخکافی طی 30ـ15 دقیقه، مصرف یک دوزاضافی توصیه میشود. در سوختگیهایشدید، پس از تجویز حجمهای زیاد ازمحلولهای تزریقی و حفظ حجم پلاسما،پس از 24 ساعت، ابتدا 25 گرم انفوزیونوریدی میشود و سپس مقدار مصرفباید بهگونهای تنظیم شود که غلظتآلبومین پلاسما در حد g/L 25ـ20 باقیبماند. در درمان زیادی بیلیروبین نوزادانg/kg 1 از محلول غلیظ در طول انتقال خونیا 2ـ1 ساعت قبل از آن انفوزیون وریدیمیشود.

تداخل داروئی:

اشکال:

Infusion: 5%, 20%