آلبندازول

ALBENDAZOLE

موارد مصرف:

آلبندازول یک دارویضدکرم وسیعالطیف است و از نظرساختمان و اثر مشابه مبندازول میباشد.این ترکیب بهعنوان داروی کمکی همراه باجراحی کیست هیداتید ناشی ازاکینوکوکوس گرانولوزوس یااکینوکوکوس مولتی لوکولاریس بهمنظورپیشگیری از عود بیماری مصرف میشودیا بهعنوان درمان اولیه در صورتی کهجراحی امکانپذیر نباشد، بهکار میرود.این دارو همچنین در درمان آلودگیبهاسترونژیلوئید مصرف میشود.

فارماکینتیک:

جذب این دارو از راهخوراکی کم و نامنظم است که در صورتمصرف همزمان دارو با غذاهای چربافزایش مییابد. این دارو پس از جذب درمایع مغزی ـ نخاعی، صفرا و در مایعکیست هیداتید منتشر میشود. آلبندازولدر کبد سرعت و بهطور گستردهبهمتابولیتهای فعال متابولیزه میشود.اوج غلظت سرمی دارو 4ـ2 ساعت پس ازمصرف خوراکی بهدست میآید. نیمه عمرآن پس از مصرف یک مقدار واحد 15ـ8ساعت است. دفع دارو پس از جذب عمدتاکلیوی است.

مکانیسم:

آلبندازول موجب تغییراتتخریبی در سلولهای جدار روده کرم و درنتیجه کاهش تولید انرژی در انگل و مرگآن میشود. این دارو همچنین مهارکنندهآنزیم فومارات ردوکتاز (آنزیم اختصاصیکرمها) میباشد.

موارد منع مصرف:

هشدار:

1 ـ این دارو در بیماران مبتلابهعیب کار کبد باید با احتیاط فراوانمصرف شود. 2 ـ انجام آزمونهای کار کبد و شمارشسلولهای خون قبل از شروع درمان ودوبار در طول هر دوره درمان ضروریاست.

عوارض:

اختلالات گوارشی،سردرد، سرگیجه، تغییر در آنزیمهایکبدی، بندرت آلوپسی برگشتناپذیر، تب،بثورات جلدی و اختلالات خونی (شاملکاهش گلبولهای سفید و پان سیتوپنی)بامصرف این دارو گزارش شدهاند. درصورت نشت مایع در کیست هیداتیداحتمال بروز شوک آلرژیک وجود دارد.

نکات:

1 ـ این دارو را بایدهمراه با غذاهای چرب مصرف کرد. 2 ـ دوره درمان بااین دارو باید کامل شود.در آلودگیهای شدید دوره درمان ممکناست 3ـ2 هفته طول بکشد.

میزان مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف این دارو دردرمان آلودگی بهانواع کرمها 400 میلیگرمدر یک نوبت میباشد که در صورت نیازپس از سه هفته درمان مجددا تکرارمیشود. در درمان آلودگیبهاسترونژیلوئید 400 میلیگرم یکبار درروز برای 3 روز مصرف میشود. درصورت لزوم دوره درمان 3 هفته بعدتکرار میگردد. در درمان کیست هیداتید(بدون جراحی) برای بزرگسالان با وزن60 کیلوگرم یا بیشتر mg/day 800 در مقادیرمنقسم برای 28 روز مصرف میشود وپس از آن 14 روز بدون مصرف داروسپری میگردد و مجددا این دوره درمانبرای 3 بار دیگر تکرار میشود. بهعنوانداروی کمکی در درمان کیست هیداتید دربیماران با وزن 60 کیلوگرم یا بیشتر، پیشاز انجام جراحی، مقدار mg/day 800 درمقادیر منقسم مصرف میشود و پس از آن14 روز بدون مصرف دارو سپریمیگردد. این دوره درمان یکبار دیگر نیزپیش از جراحی تکرار میشود. پس ازجراحی برای پیشگیری از عود بیماری دودوره درمان تکرار میشود. مقدار مصرفاین دارو در بزرگسالان با وزن کمتر از 60کیلوگرم mg/kg 12 میباشد. کودکان: برای درمان آلودگی بهانواعکرمها در کودکان باسن 2 سال یا بیشتر،مقدار مصرف مانند بزرگسالان و برایکودکان با سن کمتر از 2 سال، مقدارمصرف نصف مقدار بزرگسالان است.

تداخل داروئی:

اشکال:

Suspension: 400 mg/10ml Tablet: 200 mg, 400 mg