استیل سیستئین

ACETYLCYSTEINE

موارد مصرف:

استیل سیستئین برایدرمان مسمومیت با استامینوفن و بهمنظور جلوگیری از اثر سمی آن بر کبدبهکار برده میشود.

فارماکینتیک:

مکانیسم:

استیل سیستئین میتواند کبدرا در برابر عوارض سمی متابولیت فعالاستامینوفن، از طریق افزایش میزانگلوتاتیون و پیوند با متابولیت فعال،محافظت نماید.

موارد منع مصرف:

در آسم شدید وحساسیت به استیل سیستئین نبایدمصرف گردد.

هشدار:

1 ـ در صورت وجود زخم معدهبا احتیاط مصرف گردد. 2 ـ درمان با این دارو حتی در صورتبروز کهیر باید ادامه یابد.

عوارض:

عوارض این دارو خیلیشایع نیست ولی شامل واکنشهایحساسیتی، انقباض برونش، ادم صورت،بثورات جلدی، آنافیلاکسی، گیجی، تب،تهوع و استفراغ میباشد.

نکات:

1 ـ دارو را میتوانبهصورت تزریق داخل وریدی تجویز کرد. 2 ـ قبل از استفاده از این دارو در درمانمسمومیت با استامینوفن ضروری استکه محتویات داخل معده تخلیه شود. 3 ـ درمان با این دارو حداکثر ظرف 24ساعت اول پس از مسمومیت صورت گیرد.

میزان مصرف:

بهعنوان پادزهر درمسمومیت با استامینوفن در ابتدا مقدار150mg/kg در 200 میلیلیتر دکستروز 5%طی 15 دقیقه انفوزیون وریدی میشود ومتعاقبا مقدار 50mg/kg در 500 میلیلیتردکستروز 5% طی 4 ساعت و سپس100mg/kg در 1000 میلیلیتر دکستروز5% وراری 16 ساعت انفوزیون میگردد.مقدار مصرف این دارو در کودکان مشابهبزرگسالان است.

تداخل داروئی:

اشکال:

Injection: 200mg / ml